Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 78 ponúk
Zobrazenie:


nové

Pozemok na parcele C KN č. 373 sa nachádza na okraji obce Chotča, v jej intraviláne. Pozemok je zastavaný stavbou garáže a drobnými stavbami vo vlastníctve podielovej vlastníčky, ktorá predmetný pozemok využíva ako zázemie rodinného domu.

Osobitné ponukové konanie
Chotča
Pridané: 01.10.2020 Predkladanie ponúk od: 02.10.2020 Uzávierka: 15.10.2020

nové

Priestor je vhodný na prevádzkovanie bufetu. Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného vyjadrenou pevnou sumou doručte v uzavretej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - miestnosť č. 110“ na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Výška trhového nájomného je minimálne 20 €/m²/rok a je uvedená bez predp...

Nájom
Humenné
Pridané: 01.10.2020 Predkladanie ponúk od: 02.10.2020 Uzávierka: 30.10.2020

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom nebytového priestoru: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 11 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie pon...

Nájom
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 01.10.2020 Predkladanie ponúk od: 02.10.2020 Uzávierka: 12.10.2020

nové

Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Cenové ponuky doručujú záujemcovia v zalepenej obálke s uvedením adresy záujemcu a označení...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Hnúšťa
Pridané: 30.09.2020 Predkladanie ponúk od: 01.10.2020 Uzávierka: 28.10.2020

nové

Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu "Neotvárať 2020/001540/SY - garáž" a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, m...

Osobitné ponukové konanie
Hnúšťa
Pridané: 30.09.2020 Predkladanie ponúk od: 01.10.2020 Uzávierka: 21.10.2020

nové

Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu "Neotvárať 2020/000373/SY" a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovop...

Osobitné ponukové konanie
Rimavské Janovce
Pridané: 30.09.2020 Predkladanie ponúk od: 01.10.2020 Uzávierka: 21.10.2020

nové

Cena je uvedená po znížení o 30% z pôvodnej ceny 7200€. Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný ú...

Osobitné ponukové konanie
Tornaľa
Pridané: 30.09.2020 Predkladanie ponúk od: 01.10.2020 Uzávierka: 21.10.2020

nové

Heslo na označenie obálky: „Martin 7215/4“ Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 193/2018, vypracovanom znalcom Ing. arch. Branislavom Balúchom. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, je súčasťou bývalého vojenského objektu "Posádkové cvičisko Bukovina". Spôsob predloženia cen

Osobitné ponukové konanie
Martin
Pridané: 28.09.2020 Predkladanie ponúk od: 29.09.2020 Uzávierka: 11.11.2020

nové

Heslo na označenie obálky: „Martin 7215/5“ Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 193/2018, vypracovanom znalcom Ing. arch. Branislavom Balúchom. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, je súčasťou bývalého vojenského objektu "Posádkové cvičisko Bukovina". Spôsob predloženia ce

Osobitné ponukové konanie
Martin
Pridané: 28.09.2020 Predkladanie ponúk od: 29.09.2020 Uzávierka: 11.11.2020

nové

Heslo na označenie obálky: "Pozemok Senec 5219/6" Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 37/2019, vypracovanom Ing. Matúšom Hrušovským, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej koreš...

Osobitné ponukové konanie
Senec
Pridané: 28.09.2020 Predkladanie ponúk od: 29.09.2020 Uzávierka: 11.11.2020