Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 63 ponúk
Zobrazenie:


nové

Záujemca je povinný rešpektovať fakt, že nehnuteľnosť sa nachádza v areáli chránenej Nehnuteľnej kultúrnej pamiatky. Cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou v Eur za m² na rok je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy s označením "Neotvárať - nájom pozemku", poštou alebo osobne na ...

Nájom
Svätý Anton
Pridané: 17.05.2021 Predkladanie ponúk od: 18.05.2021 Uzávierka: 31.05.2021

nové

Nebytový priestor bol doteraz využitý na umiestnenie a prevádzkovanie nápojových automatov. Výška trhového nájomného je 680 Eur bez DPH/m2/rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "Nájom 1m2 - nápojový au...

Nájom
Bratislava - mestská časť Rača
Pridané: 17.05.2021 Predkladanie ponúk od: 18.05.2021 Uzávierka: 27.05.2021

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE-NEOTVÁRAŤ, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „Nájom, Komárno“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 14 kalendárnych dní odo ...

Nájom
Komárno
Pridané: 17.05.2021 Predkladanie ponúk od: 18.05.2021 Uzávierka: 31.05.2021

nové

Nebytový priestor bol doteraz využitý na umiestnenie a prevádzkovanie automatu na teplé nápoje. Výška trhového nájomného je 680 Eur bez DPH/m2/rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "Nájom 1m2 - nápojov...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 17.05.2021 Predkladanie ponúk od: 18.05.2021 Uzávierka: 27.05.2021

nové

Nebytový priestor bol doteraz využitý na umiestnenie a prevádzkovanie tovarového automatu. Výška trhového nájomného je 680 Eur bez DPH/m2/rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "Nájom 1m2 - nápojový aut...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 17.05.2021 Predkladanie ponúk od: 18.05.2021 Uzávierka: 27.05.2021

nové

Nehnuteľný majetok v správe Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby s...

Osobitné ponukové konanie
Rimavská Sobota
Pridané: 17.05.2021 Predkladanie ponúk od: 18.05.2021 Uzávierka: 14.06.2021

nové

Nehnuteľný majetok v správe Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby s...

Osobitné ponukové konanie
Rimavská Sobota
Pridané: 17.05.2021 Predkladanie ponúk od: 18.05.2021 Uzávierka: 14.06.2021

nové

Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie - 3. kolo so znížením primeranej ceny o 30% na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Veľké Úľany, obec Veľké Úľany, okres Galanta zapísaného na LV č. 3783 ako parc...

Osobitné ponukové konanie
Veľké Úľany
Pridané: 17.05.2021 Predkladanie ponúk od: 18.05.2021 Uzávierka: 02.06.2021

nové

Nebytový priestor bol doteraz využitý na umiestnenie a prevádzkovanie nápojového automatu. Výška trhového nájomného je 680 Eur bez DPH/m2/rok bez predpokladaných nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "Nájom 1m2-nápojový automat Osvetová" n...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 17.05.2021 Predkladanie ponúk od: 18.05.2021 Uzávierka: 27.05.2021

nové

Nebytový priestor bol doteraz využitý na umiestnenie a prevádzkovanie nápojových automatov a 1 ks tovarového automatu. Výška trhového nájomného je 680 Eur bez DPH/m2/rok bez predpokladaných nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "Nájom 1m2-...

Nájom
Pezinok
Pridané: 17.05.2021 Predkladanie ponúk od: 18.05.2021 Uzávierka: 27.05.2021