Prenájom nebytových priestorov - reštaurácia, Bratislava - mestská časť Bratislava Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Staré...


Správca ponuky

Správca: Slovenská filharmónia, Bratislava
IČO: 164704
Adresa správcu: Medená 3
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 01
Kontaktná osoba: Yvonne Klikušovská
yvonne.klikusovska@filharmonia.sk
tel.: 02 20475213

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Bratislava - Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Medená 3, 816 01 Bratislava, vchod z Mostovej ul.
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor /ďalej len NP/ nachádzajúci sa v budove Reduta, Medená ul. č. 3, Bratislava, zapísaná na LV č. 3387, súpisné č. 100, na parcele č. 140, obec Bratislava - m.č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto. NP je vo výmere podlahovej plochy 531,04 m2 nachádzajúci sa na I. NP a I. PP v budove Slovenskej filharmónie /ďalej len SF/ - vstup do priestorov je z Mostovej ul. NP pozostáva z priestorov reštaurácie /reprezentatívny priestor/ vo výmere 280,07 m2 a obslužného priestoru vo výmere 250,97 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 56730€ / 531,04 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 30.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 31.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.06.2022

Termín obhliadky: obhliadka priestorov podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Nebytový priestor je určený na prevádzkovanie reštaurácie prípadne podobnej prevádzky. Záujemca je povinný rešpektovať fakt, že nehnuteľnosť, v ktorej sa NP nachádza, je kultúrnou pamiatkou. Účel nájmu musí zodpovedať charakteru budovy a jej účelovému využitiu Slovenskou filharmóniou. Podrobné podmienky nájmu sú uvedené v Zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorá bude zaslaná záujemcom na požiadanie elektronickou poštou. Záujemca nesmie mať nedoplatky u správcu objektu. Obhliadka priestorov bude podľa dohody.
Výška trhového nájomného, t.j. minimálna cena za nájom priestoru - bez prevádzkových nákladov je určená na: I. 280,07 m2 - reprezentatívne priestory 128,52 EUR/m2/rok bez DPH a II. 250,97 m2 - ostatné priestory 82,62 EUR/m2/rok bez DPH, t.j. 56.730 eur /rok.
Cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou v EUR bez DPH za m2 na rok treba doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy s označením "Neotvárať - nájom - REŠTAURÁCIA", poštou alebo osobne do podateľne SF na Medenej ul. č. 3, 816 01 Bratislava, najneskôr do 20.06.2022 do 14,00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky podateľne SF. Ponuka musí obsahovať:
- u fyzických osôb - podnikateľov: obchodné meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, IČO, telefonický a mailový kontakt, účel využitia nehnuteľnosti a výšku ponúkaného nájomného bez DPH za m2/rok za predmet nájmu a podpis záujemcu, živnostenský list nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, zmluvu o nájme nebytových priestorov od prenajímateľa s doplnenými identifikačnými údajmi záujemcu a ponúkaným nájomným v bodoch 4.2. a 6.1., podpísaná podnikateľom-záujemcom;
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, účel využitia nehnuteľnosti, telefonický a mailový kontakt, výšku ponúkaného nájomného bez DPH za m2/rok za predmet nájmu a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, výpis z OR s oprávnením podnikať v oblasti účelu nájmu nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, zmluvu o nájme nebytových priestorov od prenajímateľa s doplnenými identifikačnými údajmi záujemcu a ponúkaným nájomným v bodoch 4.2. a 6.1., podpísaná osobou oprávnenou k podpisu podľa obchodného registra.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v EUR, nebude akceptovaná. SF uzatvorí nájomnú zmluvu len s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, je SF povinná od ponuky odstúpiť. V prípade, že dvaja alebo viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú, aspoň trhovú cenu nájmu, budú vyzvaní na zvýšenie cenovej ponuky. SF si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť. Budúci nájomca musí byť ku dňu uzatvorenia zmluvy o nájme zapísaný v registri partnerov verejného sektora.