VEA 2. kolo - pozemky ( ako súbor) v k.ú. Trnava v celosti s čiastočne obmedzeným verejným prístupom , Trnava


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: JUDr. Alena Foltýnová
alena.foltynova@minv.sk
tel.: 0335564316

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Trnava
Obec: Trnava
Katastrálne územie: Trnava
Adresa ponúkaného majetku štátu: medzi ul. Spartakovská a Konštantína Čulena
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 11.05.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 12.05.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.06.2018

Termín obhliadky: bez obhliadky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 27 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 0001442018
Primeraná cena: 297 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe v k. ú. Trnava, LV č. 11271. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom " Trnava pozemky– NEOTVÁRAŤ " poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 08.06.2018. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu Finančná zábezpeka musí byť na uvedený účet pripísaná do konca lehoty určenej na doručovanie cenových ponúk. Pozemky sa ponúkajú ako súbor nehnuteľností, nachádzajú sa medzi ul. Spartakovská a Konštantína Čulena v mestskej časti Trnava - východ. Podľa Územného plánu Mesta Trnava môžu byť pozemky zastavané parkoviskom, spevnenou plochou slúžiacou na hromadné parkovanie alebo zeleňou, čo je súčasný stav. Pozemky sú rovinaté, na okrajoch parciel svahovité až prudko svahovité.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- U fyzických osôb - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK v časti elektronické aukcie, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
- U právnických osôb - názov, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená
- ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú akciu . Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.
V súlade s § 8ab zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu správca vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie všetkých záujemcov, ktorí doručili svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu po znížení uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom. Zábezpeka záujemcu, sktorým sa uzavrela kúpna zmluva sa zaratáva na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1.fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od skončenia elektronickej aukcie ( 2. fáza elektronickej aukcie) .Na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii budú záujemcom prostredníctvom e-mailu zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických parametroch potrebných na pripojenie do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom podmienok predkladania cenových ponúk, priebehu a trvania elektronickej aukcie. Východiskovou cenou elektronickej aukcie je najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ceny ponúkaná v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie. Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú akciu a odstúpiť od ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 66987
Parcelné číslo pozemku 5670/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1316 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 11271
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo parcela sa nachádza v oplotenom areáli materskej školy
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66988
Parcelné číslo pozemku 5671/8
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2811 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 11271
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1530616547_zapisnica_z_vyhodnotenie_vyhlasenia_ea__2.kolo.docx