VEA 3. kolo - pozemky - parcely registra "E" kat. úz. Malé Brestovany , Brestovany


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: JUDr. Alena Foltýnová
alena.foltynova@minv.sk
tel.: 0335564316

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Trnava
Obec: Brestovany
Katastrálne územie: Malé Brestovany
Adresa ponúkaného majetku štátu: pozemky pri objekte vodárenskej spoločnosti
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 11.05.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 12.05.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.06.2018

Termín obhliadky: bez
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 14 907,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 3.kolo elektronickej aukcie na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Malé Brestovany, obec Brestovany, okres Trnava. Primeraná cena stanovená znaleckým posudkom znížená o 30% je za pozemky spolu 14 907 ,- EUR. Správca uvedené nehnuteľnosti v celosti predáva ako súbor.
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "Malé Brestovany - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 08.06.2018. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti
u fyzických osôb - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK v časti elektronické aukcie,účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu
U právnických osôb - názov, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená
- ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu zníženú o 30% t.j. 14 907,- EUR , budú na nimi zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú akciu a odstúpiť od ponuky. Uvedené nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor nehnuteľností, to znamená. že je možné ich odkúpiť len ako celok minimálne za primeranú cenu zníženú o 30% t.j. za 14 907,- EUR .

Pozemok
 
Identifikačné čislo 66989
Parcelné číslo pozemku 123/10
Druh pozemku orná pôda
Výmera 839 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1042
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66990
Parcelné číslo pozemku 123/110
Druh pozemku orná pôda
Výmera 11 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1042
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66991
Parcelné číslo pozemku 123/129
Druh pozemku orná pôda
Výmera 303 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1042
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1530703874_zapisnica_z_vyhodnotenie_vyhlasenia_ea__3.kolo.docx

Výherca elektronickej aukcie

Meno Daša Zifčáková
Sídlo Brestovany
Cena 18400 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1535103514_zapisnica_z_eaukcie_k.u._male_brestovany.docx