1. kolo VEA - Pozemok s budovou na par. č. C KN 3162/42 v k. ú. Svidník, Svidník


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Gabányiová
renata.gabanyiova@minv.sk
tel.: 0961805483

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Svidník
Obec: Svidník
Katastrálne územie: Svidník
Adresa ponúkaného majetku štátu: Stropkovská 1300
Dátum zverejnenia ponuky: 16.01.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 17.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.02.2020

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 48 300,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Svidník, okr. Svidník, vedeného na LV 2847 a to pozemok parc. č. C KN 3162/42 o výmere 709 m2 na ktorom sa nachádza budova súp. č. 1300, v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu aby svoju ponuku zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej " 1. kolo VEA - Pozemok s budovou na par. č. C KN 3162/42 v k. ú. Svidník" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" na adresu : MV SR - Centrum podpory Prešov, odd. nehnuteľnosti, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu do 15.00 hod. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 13.02.2020. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72794
Parcelné číslo pozemku 3162/42
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 709 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2847
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 72795
Súpisné číslo stavby 1300
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3162/42
Číslo listu vlastnictva 2847
Prevádzaný majetkový podiel 1/1