1. VEA, Garáže - Pionierska, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PaedDr. Andrea Bódiová
Andrea.Bodiova@minv.sk
tel.: 0961043792

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Nové Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pionierska
Dátum zverejnenia ponuky: 06.08.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 07.08.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.09.2019

Termín obhliadky: 4.9.2019 o 9.00 hodine
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 13 900,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 3694075
Primeraná cena: 139 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou odosielateľa a uviesť na obálku „VEA, 1. KOLO, Garáže Pionierska - NEOTVÁRAŤ"“ na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Oddelenie nehnuteľností, Špitálska 14, 812 28 Bratislava. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia.
Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
Fyzické osoby: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefón, email, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis záujemcu.
Právnické osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, telefón, email, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis oprávnenej osoby.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 13900,00 €, ktorá musí byť pripísaná na daný účet do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk.
Všetci záujemcovia, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky, budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Na záujemcami zadané emailové adresy budú zaslané všetky zákonom stanovené informácie. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje §8ab ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 71354
Parcelné číslo pozemku 12003/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71355
Parcelné číslo pozemku 12003/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71356
Parcelné číslo pozemku 12003/65
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71357
Parcelné číslo pozemku 12003/66
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 23 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71358
Parcelné číslo pozemku 12003/67
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 23 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71359
Parcelné číslo pozemku 12003/68
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71360
Parcelné číslo pozemku 12003/69
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71361
Parcelné číslo pozemku 12003/70
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71362
Parcelné číslo pozemku 12003/71
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 23 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71363
Parcelné číslo pozemku 12003/72
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71364
Parcelné číslo pozemku 12003/73
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71365
Parcelné číslo pozemku 12003/74
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71366
Parcelné číslo pozemku 12003/75
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 23 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71367
Parcelné číslo pozemku 12003/76
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 23 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71368
Parcelné číslo pozemku 12003/77
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 23 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71369
Parcelné číslo pozemku 12003/78
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 23 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71370
Parcelné číslo pozemku 12003/79
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71371
Parcelné číslo pozemku 12003/80
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 23 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71372
Parcelné číslo pozemku 12003/81
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71373
Parcelné číslo pozemku 12003/82
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71374
Súpisné číslo stavby 13
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/82
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71375
Súpisné číslo stavby 14
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/81
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71376
Súpisné číslo stavby 15
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/80
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71377
Súpisné číslo stavby 16
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/6
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71378
Súpisné číslo stavby 17
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/79
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71379
Súpisné číslo stavby 18
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/78
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71380
Súpisné číslo stavby 19
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/77
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71381
Súpisné číslo stavby 20
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/76
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71382
Súpisné číslo stavby 21
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/75
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71383
Súpisné číslo stavby 22
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/74
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71384
Súpisné číslo stavby 43
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/82
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71385
Súpisné číslo stavby 44
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/81
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71386
Súpisné číslo stavby 45
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/80
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71387
Súpisné číslo stavby 46
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/6
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71388
Súpisné číslo stavby 47
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/79
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71389
Súpisné číslo stavby 48
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/78
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71390
Súpisné číslo stavby 49
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/77
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71391
Súpisné číslo stavby 50
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/76
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71392
Súpisné číslo stavby 51
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/75
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71393
Súpisné číslo stavby 52
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/74
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71394
Súpisné číslo stavby 73
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/67
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71395
Súpisné číslo stavby 74
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/5
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71396
Súpisné číslo stavby 75
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/68
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71397
Súpisné číslo stavby 76
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/69
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71398
Súpisné číslo stavby 77
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/70
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71399
Súpisné číslo stavby 78
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/71
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71400
Súpisné číslo stavby 79
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/72
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71401
Súpisné číslo stavby 80
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/73
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71402
Súpisné číslo stavby 81
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/66
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71403
Súpisné číslo stavby 82
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/65
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71404
Súpisné číslo stavby 102
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/65
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71405
Súpisné číslo stavby 103
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/66
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71406
Súpisné číslo stavby 104
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/67
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71407
Súpisné číslo stavby 105
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/5
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71408
Súpisné číslo stavby 106
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/68
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71409
Súpisné číslo stavby 107
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/69
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71410
Súpisné číslo stavby 108
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/70
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71411
Súpisné číslo stavby 109
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/71
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71412
Súpisné číslo stavby 110
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/72
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71413
Súpisné číslo stavby 111
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12003/73
Číslo listu vlastnictva 5808
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav zrušené
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1566818875_oznam_zrusenie_vea.pdf