2. opakované kolo VEA - - Nehnuteľnosti v k. ú. Turany nad Ondavou, Turany nad Ondavou


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sorgerová
ingrid.sorgerova@minv.sk
tel.: 0961805412

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Stropkov
Obec: Turany nad Ondavou
Katastrálne územie: Turany nad Ondavou
Adresa ponúkaného majetku štátu: 090 33 Turany nad Ondavou č. 95
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 13.08.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.08.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.09.2019

Termín obhliadky: Dohodou na základe tel. dohovoru
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 4 140,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 1771395
Primeraná cena: 41 400,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Turany nad Ondavou, obec Turany nad Ondavou, okres Stropkov.
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v blízkosti centra obce prevažne v radovej zástavbe rodinných domov.
Pozemok parc. C - KN č. 163 je zaťažený vecným bremenom zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a spočíva v práve prevádzkovateľa verejného vodovodu v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejnej kanalizácie a jej pásma ochrany, kanalizačných prípojok vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov........
Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o kúpu ponúkaného nehnuteľný majetku štátu, aby svoju ponuku zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej „2. kolo VEA - k. ú. Turany nad Ondavou - NEOTVÁRAŤ" na adresu : Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie nehnuteľností, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu do 14.00 hod. Cenovú ponuku doručte najneskôr do 11.09.2019. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.

Stavba
 
Identifikačné čislo 71461
Súpisné číslo stavby 95
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 163
Číslo listu vlastnictva 13
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo koterec pre psov, objekt na uloženie odpadu - smetník, plot, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, septik, spevnené plochy, NN prípojka
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71462
Parcelné číslo pozemku 163
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 912 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu