2.kolo VEA - časť budovy RÚVZ v Galante, Galanta


nové

Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante
IČO: 00610917
Adresa správcu: Hodská 2352/62
Mesto: Galanta
PSČ: 924 81
Kontaktná osoba: Margita Šárkányová
ga.mzdy@uvzsr.sk
tel.: 031/78 33 242, 0903 015 227

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Galanta
Obec: Galanta
Katastrálne územie: Galanta
Adresa ponúkaného majetku štátu: 924 81 Galanta, Hodská 2352/62
Dátum zverejnenia ponuky: 14.01.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 15.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.02.2020

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 249 300,00 €

Poznámka k ponuke:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (ďalej RÚVZ) ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v katastrálnom území Galanta. Ide o stavebne oddeliteľnú polovicu budovy RÚVZ s priľahlými pozemkami, kde je RÚVZ jediným správcom. Budova z r. 1980 sa nachádza v areáli Nemocnice s poliklinikou v okrajovej časti Galanty. Jedna polovica je užívaná RÚVZ, druhá – ponúkaná polovica budovy, ktorá pôvodne slúžila laboratórnym účelom, je v pôvodnom stave so zanedbanou údržbou. Od r. 2005 je nepoužívaná okrem časti prízemia o ploche 231 m2, ktorú má t.č. vo výpožičke Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Pod celou budovou je technický suterén prístupný iba z užívanej časti a prepojený s budovami v rámci areálu NsP. Nachádza sa v ňom rozvod nemocničných telefónov. V ponúkanej časti budovy je na prízemí spoločná elektrorozvodňa pre celý areál NsP. Obe polovice budovy majú spoločné rozvody vody, kanalizácie, kúrenia a elektriny. Potrebná je minimálne rekonštrukcia vodovodu, kúrenia, výmena okien. Prebytočná časť budovy aj pozemky sa ponúkajú v celosti a v takom stave, v akom sa nachádzajú v súčasnom období.
Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou ponukou doručenou správcovi v lehote stanovenej na doručovanie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom „Ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: „RÚVZ so sídlom v Galante, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta“. Cenová ponuka vyjadrená jednou pevnou sumou v eurách minimálne vo výške primeranej ceny stanovenej znaleckým posudkom musí obsahovať popri identifikácii záujemcu aj jeho adresu alebo sídlo a telefonický a mailový kontakt na neho. V prípade, že vyhlásenie elektronickej aukcie bude úspešné a najmenej dvaja záujemcovia splnia zákonom a správcom určené podmienky, správca vyhlási elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca sním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72771
Súpisné číslo stavby 2352
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 900/22
Číslo listu vlastnictva 4790
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72772
Parcelné číslo pozemku 900/22
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 840 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4790
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72773
Parcelné číslo pozemku 899/7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 481 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4790
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72774
Parcelné číslo pozemku 899/8
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 83 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4790
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72775
Parcelné číslo pozemku 899/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 187 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4790
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72776
Parcelné číslo pozemku 899/25
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 268 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4790
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu