2.kolo VEA na budovu s.č. 372 na ul. Dr. Herza 10, Lučenec, Lučenec


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Herková
henrieta.herkova@minv.sk
tel.: 0961605583

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Lučenec
Obec: Lučenec
Katastrálne územie: Lučenec
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dr. Herza 10, Lučenec
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 12.10.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 13.10.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.11.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 11 430,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 11162017
Primeraná cena: 114 300,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO:151866 ako správca majetku štátu, v súlade s ustanoveniami zákona č.278/1993 Z.z. vyhlasuje 2. kolo elektronickej akcie na odpredaj prebytočného majetku štátu - budova so súp. č. 372 a pozemok parcela C-KN č. 1659, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1019 m2, k. ú. Lučenec, obce Lučenec , okres Lučenec, LV 9403. Primeraná cena uvedená v znaleckom posudku predstavuje 127 000 € za obe nehnuteľnosti, pričom v 2. kole VEA je uvedená cena v súlade s §8a ods. 8 zák. č. 278/1993 Z. z. znížená o 10 % tj. na 114 300 € . Cenovú ponuku môže záujemca doručiť poštou, alebo osobne do podateľne na adresu : MV SR Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica.V písomnej ponuke uvedie záujemca vlastnú cenovú ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako je primeraná cena. Záujemca doručuje ponuku v uzatvorenej obálke, ktorú označí heslom : "2. kolo VEA BUDOVA HERZOVA -NEOTVÁRAŤ".
Ponuka záujemcu musí obsahovať:
- u právnickej osoby meno, a sídlo, výpis z obchodného registra príp. inej evidencie podnikateľov, špecifikáciu nehnuteľného majetku, účel jeho využitia, ponúkanú cenu, telefonický kontakt, emailovú adresu, doklad o zložení zábezpeky.
- u fyzickej osoby meno, priezvisko, trvalé bydlisko , príp. miesto podnikania, výpis zo Živnostenského registra ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, špecifikáciu nehnuteľného majetku, účel jeho využitia, ponúkanú cenu, telefonický kontakt, emailovú adresu, doklad o zložení zábezpeky.
Lehota na doručenie cenových ponúk je 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie. Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 11 430 €, ktorá musí byť pripísaná na účet správcu č.ú.: 7000180074/8180, IBAN: SK5981800000007000180074, VS: 11162017 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Všetci záujemcovia, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcií. Na záujemcami zadané emailové adresy budú zaslané všetky zákonom stanovené informácie. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy, ktorý zodpovedá podmienkam daným platnými právnymi predpismi, predloží správca majetku štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie odstúpil, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení elektronickej aukcie, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie. Upozorňujeme, že záujemca musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora!
Správca je povinný vylúčiť z elektronickej aukcie cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť.

Stavba
 
Identifikačné čislo 65001
Súpisné číslo stavby 372
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1659
Číslo listu vlastnictva 9403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo elektrická prípojka, schody do záhrady, plynová prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka
Pozemok
 
Identifikačné čislo 65002
Parcelné číslo pozemku 1659
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1019 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu