4. kolo elektronickej aukcie - predaj pozemku v Bardejove, k. ú. Dlhá Lúka, Bardejov


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Jana Pošefková
jana.posefkova@minv.sk
tel.: 0961805429

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bardejov
Obec: Bardejov
Katastrálne územie: Dlhá Lúka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Panská ul., 085 01 Bardejov
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 13.07.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.07.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.08.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 8 320,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú Dlhá Lúka, obec Bardejov, okres Bardejov, vedeného na LV č. 1127, spoluvlastnícky podiel 1/1, a to pozemku parc. KN-C č. 1056/7 o výmere 851 m2 - ostatné plochy. Pozemok sa nachádza v mestskej časti mesta Bardejov, Dlhá Lúka a je vzdialený od centra cca 5,5 km. Nachádza sa v dosahu MHD a je napojený na všetky inžinierske siete, je rovinatý a zatrávnený.
Uvedený nehnuteľný majetok v správe Ministerstva vnútra SR v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na kúpu prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej " Predaj pozemku v Bardejove, k.ú. Dlhá Lúka, okr. Bardejov 4. kolo - Neotvárať" na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie nehnuteľností, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Ponuka musí byť v posledný deň lehoty doručená, nie odoslaná na poštovú prepravu.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 63948
Parcelné číslo pozemku 1056/7
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 851 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1127
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 5
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 5
Protokol 1502956922_zapisnica_z_vyhodnotenia__4._kolo.doc

Výherca elektronickej aukcie

Meno Ing. Jozef Rohaľ
Sídlo Štefánikova č.90, 085 01 Bardejov
Cena 9600 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1504078066_protokolsuhrnny.pdf