4. kolo elektronickej aukcie - predaj pozemku v Bardejove, k. ú. Dlhá Lúka, Bardejov


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Jana Pošefková
jana.posefkova@minv.sk
tel.: 0961805429

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bardejov
Obec: Bardejov
Katastrálne územie: Dlhá Lúka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Panská ul., 085 01 Bardejov
Musí záujemca o tento ponúkaný majetok štátu byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 13.07.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.07.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.08.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 8 320,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú Dlhá Lúka, obec Bardejov, okres Bardejov, vedeného na LV č. 1127, spoluvlastnícky podiel 1/1, a to pozemku parc. KN-C č. 1056/7 o výmere 851 m2 - ostatné plochy. Pozemok sa nachádza v mestskej časti mesta Bardejov, Dlhá Lúka a je vzdialený od centra cca 5,5 km. Nachádza sa v dosahu MHD a je napojený na všetky inžinierske siete, je rovinatý a zatrávnený.
Uvedený nehnuteľný majetok v správe Ministerstva vnútra SR v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na kúpu prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej " Predaj pozemku v Bardejove, k.ú. Dlhá Lúka, okr. Bardejov 4. kolo - Neotvárať" na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie nehnuteľností, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Ponuka musí byť v posledný deň lehoty doručená, nie odoslaná na poštovú prepravu.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 63948
Parcelné číslo pozemku 1056/7
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 851 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1127
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu