4. kolo VEA - predaj nehnuteľností v k. ú. Nižná Polianka, okr. Bardejov - budova súp.č.49 s príslušenstvom a pozemkami, Nižná ...


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Jana Pošefková
jana.posefkova@minv.sk
tel.: 0961805429

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bardejov
Obec: Nižná Polianka
Katastrálne územie: Nižná Polianka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nižná Polianka č.49, 086 36 Nižná Polianka
Dátum zverejnenia ponuky: 20.03.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 21.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.04.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 76 400,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú Nižná Polianka, obec Bardejov, okres Bardejov, vedeného na LV č. 104, spoluvlastnícky podiel 1/1, a to budovy súp.č. 49 postavenej na pozemku parc. KN-C č. 262/1 o výmere 2083 m2 s príslušenstvom, pozemku parc. KN-C č. 262/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 083 m2 a pozemku parc. KN-c č.284/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 493 m2. Ide o budovu bývalého hraničného oddelenia, súčasťou areálu je dvojgaráž bez súp.čísla a koterce pre služobné psy.
Uvedený nehnuteľný majetok v správe Ministerstva vnútra SR v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na kúpu prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk (do 20.04.2017) v obálke označenej " 4.kolo vyhlásenia elektronickej aukcie - nehnuteľnosti v k.ú. Nižná Polianka" na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie nehnuteľností, Štúrova 7, 080 01 Prešov.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 62660
Parcelné číslo pozemku 262/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2083 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 104
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62661
Parcelné číslo pozemku 284/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 493 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 104
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 62662
Súpisné číslo stavby 49
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 262/1
Číslo listu vlastnictva 104
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo garáže bez súp.č., koterce pre psy, plot oddeľujúci štátnu cestu č. 3519 od parc.KN-C č. 262/1, pletivový plot okolo pozemku parc. KN-C č. 262/1, kopaná studňa, vodovodná prípojka zo studne, kanalizačné zberače splaškovej vody do žumpy, kanalizačné zberače a kanalizačná prípojka dažďová, prípojka elektrická zemná, spevnené plochy betónové, vonkajšie betónové schody, betónová žumpa, oporný múr na zachytenie vyrovnávacieho násypu.

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1492769700_zapisnica_z_vyhodnotenia_4.kolo.pdf