4. kolo VEA - predaj nehnuteľností v k. ú. Nižná Polianka, okr. Bardejov - budova súp.č.49 s príslušenstvom a pozemkami, Nižná ...


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Jana Pošefková
jana.posefkova@minv.sk
tel.: 0961805429

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bardejov
Obec: Nižná Polianka
Katastrálne územie: Nižná Polianka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nižná Polianka č.49, 086 36 Nižná Polianka
Dátum zverejnenia ponuky: 20.03.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 21.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.04.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 76 400,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú Nižná Polianka, obec Bardejov, okres Bardejov, vedeného na LV č. 104, spoluvlastnícky podiel 1/1, a to budovy súp.č. 49 postavenej na pozemku parc. KN-C č. 262/1 o výmere 2083 m2 s príslušenstvom, pozemku parc. KN-C č. 262/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 083 m2 a pozemku parc. KN-c č.284/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 493 m2. Ide o budovu bývalého hraničného oddelenia, súčasťou areálu je dvojgaráž bez súp.čísla a koterce pre služobné psy.
Uvedený nehnuteľný majetok v správe Ministerstva vnútra SR v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na kúpu prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk (do 20.04.2017) v obálke označenej " 4.kolo vyhlásenia elektronickej aukcie - nehnuteľnosti v k.ú. Nižná Polianka" na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie nehnuteľností, Štúrova 7, 080 01 Prešov.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 62660
Parcelné číslo pozemku 262/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2083 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 104
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62661
Parcelné číslo pozemku 284/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 493 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 104
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 62662
Súpisné číslo stavby 49
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 262/1
Číslo listu vlastnictva 104
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo garáže bez súp.č., koterce pre psy, plot oddeľujúci štátnu cestu č. 3519 od parc.KN-C č. 262/1, pletivový plot okolo pozemku parc. KN-C č. 262/1, kopaná studňa, vodovodná prípojka zo studne, kanalizačné zberače splaškovej vody do žumpy, kanalizačné zberače a kanalizačná prípojka dažďová, prípojka elektrická zemná, spevnené plochy betónové, vonkajšie betónové schody, betónová žumpa, oporný múr na zachytenie vyrovnávacieho násypu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu