4. opakované kolo VEA - Predaj nehnuteľného majetku v k.ú. Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Tóthová
andrea.tothova2@minv.sk
tel.: 0961805478

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Stará Ľubovňa
Obec: Stará Ľubovňa
Katastrálne územie: Stará Ľubovňa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Podsadek 1233/128, 064 01 Stará Ľubovňa
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 05.10.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 06.10.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.11.2018

Termín obhliadky: Dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 56 800,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Stará Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa, vedeného na LV 3100 a to pozemok parc. č. CK-N 1758/7 o výmere 3536 m2 na ktorej sa nachádza budova súp. č. 1233, v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu s heslom "4. opakované kolo VEA - predaj nehn. majetku v k.ú. Stará Ľubovňa" s dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu správcu - Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu do 15.00 hod. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 06.11.2018. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.
Záujemcom, ktorý svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 68164
Súpisné číslo stavby 1233
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1758/7
Číslo listu vlastnictva 3100
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68165
Parcelné číslo pozemku 1758/7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 3536 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3100
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu