4.kolo VEA - Stredisko záujmovej činnosti detí, k.ú. Merovce, obec Dudince, Dudince


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Herková
henrieta.herkova@minv.sk
tel.: 0961605583

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Krupina
Obec: Dudince
Katastrálne územie: Merovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pod Horou č. 241
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 13.02.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.03.2018

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 9 440,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: 7000180074/8180
Zábezpeka variabilný symbol: 3442018
Primeraná cena: 94 400,00 €

Poznámka k ponuke:
Uvedený majetok v správe Ministerstva vnútra SR v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Primeraná cena určená znaleckým posudkom vo výške 236.000 € bola v súlade s §8a ods. 8 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov znížená o 60%.
Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku zaslal v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „4.kolo VEA NEOTVÁRAŤ –Stredisko záujmovej činnosti detí Merovce„ na adresu správcu majetku: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie nehnuteľností, 9. mája č.1 , 974 86 Banská Bystrica.
Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 27.03.2018. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu nehnuteľností podľa ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefonický, e- mailový kontakt a doklad o zložení zábezpeky
- u právnických osôb: názov, sídlo, IČO, špecifikáciu nehnuteľností podľa ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis oprávnenej osoby, telefonický, e- mailový kontakt a doklad o zložení zábezpeky
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu v prípadoch uvedených v § 8aa ods. 4 písm. a) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
Záujemcom, ktorý splnili stanovené podmienky budú na nimi zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú akciu a odstúpiť od ponuky.
Podľa § 8a ods. 4. zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov správca požaduje zloženie zábezpeky v peňažných prostriedkoch. Zábezpeka musí byť PRIPÍSANÁ NA ÚČET správcu do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk.

Stavba
 
Identifikačné čislo 66227
Súpisné číslo stavby 241
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 89
Číslo listu vlastnictva 182
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, žumpa, plynová prípojka, elektrická prípojka, spevnené plochy asfaltové, oporný múr, vonkajšie schody
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66228
Parcelné číslo pozemku 89
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 667 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 182
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66229
Parcelné číslo pozemku 90
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 708 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 182
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1522733192_el.aukcia_4.koloopakovane.pdf