AB, Piaristická 5, Nitra - 1 m2, vhodné na umiestnenie kávomatu, Nitra


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Angela Mojsesová
angela.mojsesova@minv.sk
tel.: 0961305448

Údaje o ponuke

Okres: Okres Nitra
Obec: Nitra
Katastrálne územie: NItra
Adresa ponúkaného majetku štátu: Piaristická 5, Nitra
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o výmere 1 m2, vhodného na umiestnenie kávomatu nachádzajúceho sa vo vstupnej hale administratívnej budovy, na ul. Piaristická 5 Nitra, so súp. č. 1367, postavenej na parcele č. 1234/2, zapísanej na LV č. 6218
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 85.20€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 12.09.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.09.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.09.2017

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE-NEOTVÁRAŤ, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „Nájom, Piaristická, Nitra“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu Centrum podpory Nitra, odd. nehnuteľností, Piesková 32, 949 01 Nitra. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
-u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
-u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Kritériom pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena. Záujemca, ktorý stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručil svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkol cenu aspoň vo výške trhovej ceny nájmu bude vyzvaný na uzavretie nájomnej zmluvy. V prípade že dvaja alebo viacerí záujemcovia ponúknu na tú istú miestnosť aspoň trhovú cenu nájmu, budú vyzvaní na zvýšenie cenovej ponuky. Ministerstvo vnútra si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Výherca ponuky

Meno KÁVOMATY, s. r.o.
Sídlo NIžná brána 2, Kežmarok
Cena 799,00 €
IČO 31735657
Stav úspešná
Protokol 1506935454_zapisnica_z_pk_prenajom_np_piaristicka_5_nitra_kavomat.docx