Administratívna budova s pozemkami v obci Želiezovce - 4. kolo VEA, Želiezovce


Správca ponuky

Správca: Finančné riaditeľstvo SR
IČO: 42499500
Adresa správcu: Lazovná 63
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bocánová
maria.bocanova@financnasprava.sk
tel.: 421 905 824 323

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Levice
Obec: Želiezovce
Katastrálne územie: Želiezovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Komenského 8, Želiezovce
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 09.07.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 10.07.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.08.2018

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby na tel. čísle 0905 824 323 (Mgr. Mária Bocánová) alebo 02/49234309, alebo mailom na maria.bocanova@financnasprava.sk
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 20 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK41 8180 0000 0070 0043 7933
Primeraná cena: 202 800,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - Želiezovce, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava. Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať.

Záujemcovia o kúpu sú v lehote na predkladanie cenových ponúk povinní zložiť finančnú zábezpeku vo výške 20.000,00 eur na účet správcu vedený v Štátnej pokladnici: SK41 8180 0000 0070 0043 7933. S cenovou ponukou sú povinní doručiť aj úradne overené čestné vyhlásenie o zložení tejto zábezpeky, ktoré musí obsahovať aj číslo účtu, z ktorého záujemca zábezpeku poukazoval. Ak záujemca finančnú zábezpeku nezloží, jeho cenová ponuka bude vyradená. Za nezloženie finančnej zábezpeky sa považuje aj jej zloženie v nižšej ako požadovanej výške. Zložená finančná zábezpeka bude uchádzačovi, s ktorým bola uzatvorená kúpna zmluva, započítaná do kúpnej ceny.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Pri nakladaní s prijatou zábezpekou správca postupuje v súlade s § 8ab ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z.

Stavba
 
Identifikačné čislo 67372
Súpisné číslo stavby Budova s. č. 180
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 184/3
Číslo listu vlastnictva 1754
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo plot, spevnené plochy, vonkajšie schody
Stavba
 
Identifikačné čislo 67373
Súpisné číslo stavby Garáž s. č. 1479
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 184/4
Číslo listu vlastnictva 1754
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67374
Parcelné číslo pozemku 184/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 483 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1754
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67375
Parcelné číslo pozemku 184/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 161 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1754
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67376
Parcelné číslo pozemku 184/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 19 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1754
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67377
Parcelné číslo pozemku 184/7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 202 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1754
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67378
Parcelné číslo pozemku 185
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 434 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1754
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67379
Parcelné číslo pozemku 186
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 160 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1754
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67380
Parcelné číslo pozemku 184/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 562 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1755
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67381
Parcelné číslo pozemku 184/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 549 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1755
Prevádzaný majetkový podiel 1/2

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav zrušené
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1536233422_zapisnica_zeliezovce_03_09_2018.doc