ambulancia č. 342, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


Správca ponuky

Správca: Národný ústav detských chorôb
IČO: 00607231
Adresa správcu: Limbová 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 833 40
Kontaktná osoba: Viera Gedrová Krajčová
viera.gedrova@dfnsp.sk
tel.: 02/59371670

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Limbová 1, 833 40 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Národný ústav detských chorôb ako správca majetku štátu ponúka na prenájom nebytové obchodné priestory, a to miestnosť č. 342 nebytový priestor: ambulancia vo výmere 21 m2, nachádzajúci sa v budove NÚDCH, na 3. podlaží bloku „D“ na Limbovej 1 v Bratislave, súpisné č. stavby 2643 postavenej na parcele č. 5435/2 zapísanej na LV č.2415, k. ú. Vinohrady, vedeného Okresným úradom Bratislava katastrálnym odborom.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: dva roky
Trhové nájomné: 70€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.06.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.06.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.06.2018

Termín obhliadky: Informácie ohľadom priestorov, obhliadky na t. č. 02/59371517, p. Staneková.


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú určené na prevádzku ambulancie.

SÚČASŤOU PONUKY ZÁUJEMCU MUSÍ BYŤ AJ STRUČNÝ OPIS JEHO ČINNOSTI, KTORÚ MÁ ZÁUJEM PREVÁDZKOVAŤ.

Cenové ponuky záujemcov obsahujúce presné údaje záujemcu a ponúkanú cenu nájmu zasielajte písomne do 14 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky v zalepenej obálke tak, aby boli doručené buď osobne alebo poštou na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava, PODATEĽŇA, najneskôr do 12,30 hod. posledného dňa, s poznámkou „INZERÁT - nebytové priestory - m. č. 342 – NEOTVÁRAŤ“.

Víťazným záujemcom sa stane ten, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu a splní všetky podmienky osobitného ponukového konania. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne určenú min. cenu nájmu, NÚDCH je povinný od ponuky odstúpiť, NÚDCH si zároveň vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť osobitné ponukové konanie.

Záujemca je svojou ponukou viazaný 6 mesiacov odo dňa jej doručenia do NÚDCH. Podaním ponuky sa víťazný záujemca zaväzuje, v prípade odstúpenia od ponuky pred uplynutím jej viazanosti, zaplatiť NÚDCH zmluvnú pokutu v sume trojmesačného ponúkaného nájomného.