ambulancia č. 342, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


nové

Správca ponuky

Správca: Národný ústav detských chorôb
IČO: 00607231
Adresa správcu: Limbová 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 833 40
Kontaktná osoba: Viera Gedrová Krajčová
viera.gedrova@dfnsp.sk
tel.: 02/59371670

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Limbová 1, 833 40 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Národný ústav detských chorôb ako správca majetku štátu ponúka na prenájom nebytové obchodné priestory, a to miestnosť č. 342 nebytový priestor: ambulancia vo výmere 21 m2, nachádzajúci sa v budove NÚDCH, na 3. podlaží bloku „D“ na Limbovej 1 v Bratislave, súpisné č. stavby 2643 postavenej na parcele č. 5435/2 zapísanej na LV č.2415, k. ú. Vinohrady, vedeného Okresným úradom Bratislava katastrálnym odborom.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: dva roky
Trhové nájomné: 70€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.06.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.06.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.06.2018

Termín obhliadky: Informácie ohľadom priestorov, obhliadky na t. č. 02/59371517, p. Staneková.


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú určené na prevádzku ambulancie.

SÚČASŤOU PONUKY ZÁUJEMCU MUSÍ BYŤ AJ STRUČNÝ OPIS JEHO ČINNOSTI, KTORÚ MÁ ZÁUJEM PREVÁDZKOVAŤ.

Cenové ponuky záujemcov obsahujúce presné údaje záujemcu a ponúkanú cenu nájmu zasielajte písomne do 14 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky v zalepenej obálke tak, aby boli doručené buď osobne alebo poštou na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava, PODATEĽŇA, najneskôr do 12,30 hod. posledného dňa, s poznámkou „INZERÁT - nebytové priestory - m. č. 342 – NEOTVÁRAŤ“.

Víťazným záujemcom sa stane ten, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu a splní všetky podmienky osobitného ponukového konania. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne určenú min. cenu nájmu, NÚDCH je povinný od ponuky odstúpiť, NÚDCH si zároveň vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť osobitné ponukové konanie.

Záujemca je svojou ponukou viazaný 6 mesiacov odo dňa jej doručenia do NÚDCH. Podaním ponuky sa víťazný záujemca zaväzuje, v prípade odstúpenia od ponuky pred uplynutím jej viazanosti, zaplatiť NÚDCH zmluvnú pokutu v sume trojmesačného ponúkaného nájomného.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu