Areál Bukovina Martin – pozemok 7216/3, Martin


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Anton Pikula
anton.pikula@mil.sk
tel.: 0960/412 296, 0903 820 957

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Martin
Obec: Martin
Katastrálne územie: Martin
Adresa ponúkaného majetku štátu: pozemok bez adresy
Dátum zverejnenia ponuky: 16.02.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 17.02.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.03.2017

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční 14.03.2017 na základe potvrdenej telefonickej resp. e-mailovej požiadavky, uplatnenej najneskôr do 09.03.2017 do 10.00 hod.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 3 027,90 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 3857
Zábezpeka variabilný symbol: 092221517
Primeraná cena: 30 279,00 €

Poznámka k ponuke:
Heslo na označenie obálky: „Areál Bukovina Martin – pozemok 7216/3“
Všeobecná hodnota majetku: 60 556,70 €.
Spôsob zloženia finančnej zábezpeky:
Ministerstvo obrany SR, ako správca predmetného majetku štátu od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet Ministerstva obrany SR vedený v Štátnej pokladnici najneskôr do 28. marca 2017 (č. účtu IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 3857, názov príjemcu: MO SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, účel platby: uviesť variabilný symbol).
Zložením finančnej zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s použitím finančnej zábezpeky na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim.
So zloženou finančnou zábezpekou je Ministerstvo obrany SR povinné naložiť v súlade s § 8ab ods. 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Informácie o spôsobe zloženia finančnej zábezpeky pri cezhraničných platbách budú záujemcom poskytnuté na uvedených mailových adresách.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke, označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu Ministerstva obrany SR (Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava) alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava v termíne najneskôr do 28. marca 2017 do 12.00 hod. Cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v €, prehlásenie o registrácii v registri partnerov verejného sektora *(viď poznámka nižšie) a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v €, prehlásenie o registrácii v registri partnerov verejného sektora *(viď poznámka nižšie) a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
* Poznámka:
Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad limit, určený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa § 8g zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, jednorazovým nadobúdateľom majetku štátu, ktorého všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000 €, okrem subjektov verejnej správy môžu byť iba fyzické alebo právnické osoby, zapísané v registri partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR na www.justice.gov.sk .
Ministerstvo obrany SR je povinné vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
• ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
• ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote, stanovenej v tomto vyhlásení elektronickej aukcie alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
• ktorý v lehote stanovenej v tomto vyhlásení elektronickej aukcie riadne nezložil zábezpeku,
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky Ministerstva obrany SR, v ním stanovenom termíne.
Ministerstvo obrany SR nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na Ministerstvo obrany SR, v stanovenej lehote zložili finančnú zábezpeku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie. Technické nároky na účasť v elektronickej aukcii:
Váš počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:
• Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads )
• Mozilla Firefox (https://www.mozilla.org/sk/firefox/new/)
• Google Chrome (https://www.google.com/intl/sk/chrome/browser/desktop/index.html)
V prehliadači je nutné mať zapnuté cookies. Návod, ako cookies vo webovom prehliadači povoliť, a základné informácie o elektronických aukciách v prostredí proe.biz a test Vášho webového prehliadača nájdete na http://proebiz.com/podpora, resp. http://mosr.proe.biz.
Obhliadku objektov je možné zabezpečiť aj mimo uvedeného termínu, ale len po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Ministerstvo obrany SR je oprávnené cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola predložená za podmienok určených v oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie zverejneného v registri ponúkaného majetku na www.ropk.sk .
Ministerstvo obrany SR v súlade s § 8aa ods. 5 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších prepisov si vyhradzuje právo elektronickú aukciu zrušiť, prípadne zrušenú elektronickú aukciu opakovať.
Účasťou v tejto elektronickej aukcii záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tejto elektronickej aukcie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 62315
Parcelné číslo pozemku 7216/3
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 5198 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 316
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Prístup na pozemok je možný cez cudzie pozemky.

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav zrušené
Počet predložených ponúk 1
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 1
Protokol 1491821930_protokol_areal_bukovina_p.c.72163.docx