Areál ÚKSÚP Zvolen, 2. kolo vyhlásenia el. aukcie, Zvolen


Správca ponuky

Správca: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
IČO: 00156582
Adresa správcu: Matúškova 21
Mesto: Bratislava
PSČ: 83316
Kontaktná osoba: JUDr. Nikoleta Gočová, JUDr. Miroslava Krajčírová
Nikoleta.gocova@uksup.sk, Miroslava.krajcirova@uksup.sk
tel.: tel.: +421 59 880 401

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Zvolen
Obec: Zvolen
Katastrálne územie: Zvolen
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, pracovisko Zvolen, Janka Kráľa 2223/36, 961 09 Zvolen
Dátum zverejnenia ponuky: 08.10.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 09.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.11.2019

Termín obhliadky: 16.10.2019 o 10:00 hod, 30.10.2019 o 10:00 hod
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 109 800,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK82 8180 0000 0070 0007 7325
Zábezpeka variabilný symbol: IČO uchádzača, v prípade fyzickej osoby rodné číslo
Primeraná cena: 1 098 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, ako správca majetku štátu, vyhlasuje v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 2. kolo elektronickej aukcie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe ÚKSÚP, zapísaného na liste vlastníctva č. 103. pre kat.územie Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen.

Správca majetku štátu si vyhradzuje termín odovzdania kupujúcemu, nižšie špecifikovaní nehnuteľný majetok štátu ku koncu kalendárneho roka 2019. Zároveň, správca majetku štátu vyžaduje uhradenie kúpnej ceny v lehote do 10 pracovných dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy na účet správcu.

Cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou v eurách najmenej vo výške primeranej ceny po znížení vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava, v uzatvorenej obálke na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením „VEA 2.kolo – Areál ÚKSÚP Zvolen - NEOTVÁRAŤ“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne v lehote na doručovanie ponúk odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas pracovných hodín do podateľne správcu.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a/alebo e-mailovú adresu, doklad o zložení zábezpeky
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a/alebo e-mailovú adresu, doklad o zložení zábezpeky.

Správca majetku štátu vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 109 800 € na jeho bankový účet, vedený v Štátnej pokladnici, č. ú. SK82 8180 0000 0070 0007 7325, VS (IČO uchádzača, u fyzických osôb rodné číslo), správa pre prijímateľa: obchodné meno alebo menu záujemcu. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty pre doručovanie ponúk, inak bude záujemca z elektronickej aukcie vylúčený.
Ponuka, ktorá nebude predložená v stanovenej lehote alebo nebude spĺňať požadované podmienky, nebude akceptovaná. Záujemcovia, ktorí stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli cenu aspoň vo výške primeranej ceny po znížení, budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie odstúpil, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení elektronickej aukcie, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72038
Súpisné číslo stavby 2223
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 965/1
Číslo listu vlastnictva 103
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72039
Parcelné číslo pozemku 963/1, 963/2, 963/3,965/1, 965/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2645 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 103
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1574330828_zapisnica__2._kolo_aukcie_zvolen.pdf