BA, Petržalka, Kopčany, p.č. 3074/26, Bratislava - mestská časť Petržalka


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ján Matula
jan.matula@minv.sk
tel.: 0961043793

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Petržalka, Kopčany
Dátum zverejnenia ponuky: 14.08.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 15.08.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.09.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 33 100,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: IBAN : SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 051504252019
Primeraná cena: 331 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR je správcom pozemku p.č. 3074/26 vedeného na liste vlastníctva č. 4583 pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V. Pozemok, ktorý je predmetom ponuky nie je využívaný pre potreby ministerstva. Pozemok je situovaný medzi cestnou komunikáciou na Kopčianskej ul. a koľajou železničnej trate Bratislava Petržalka, smerujúcej do Kittsee. Prístup k pozemku je po Kopčianskej ul. . Uvedený pozemok je voľne prístupný a sú na ňom vybudované podperné piliere diaľničnej komunikácie so samostatnými parcelnými číslami.
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu s heslom "VEA 1. kolo -Petržalka, Kopčany - pozemok p.č. 3074/26 - NEOTVÁRAŤ " na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti :
U fyzických osôb : meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu
U právnických osôb : obchodné meno, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, meno a priezvisko oprávnenej osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis oprávnenej osoby.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 33 100,- euro, ktorá musí byť pripísaná na daný účet do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu :
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštruktualizácii v planom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená, alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku ak ju správca požadoval
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu a odstúpiť od ponuky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 71478
Parcelné číslo pozemku 3074/26
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 3415 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4583
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav zrušené
Protokol 1566296465_zrusenie_vyhl._el._aukcie.docx