BA, Vajnory - pozemky p.č. 2048/16, 64, 66, Bratislava - mestská časť Vajnory


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ján Matula
jan.matula@minv.sk
tel.: 0961043793

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Vajnory
Katastrálne územie: Vajnory
Adresa ponúkaného majetku štátu: Vajnory - Pri starom letisku
Dátum zverejnenia ponuky: 10.06.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 11.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.07.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 38 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: IBAN : SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 034522019
Primeraná cena: 380 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu heslom "VEA 1. kolo - Vajnory - pozemky p. č. 2048/16,64,66 - NEOTVÁRAŤ " na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti :
U fyzických osôb : meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu
U právnických osôb : Obchodné meno, sídlo, IČO, telefónný kontakt, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, meno a priezvisko oprávnenej osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis oprávnenej osoby.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 38 000,- euro, ktorá musí byť pripísaná na daný účet do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu :
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštruktualizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená, alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku ak ju správca požadoval
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu a odstúpiť od ponuky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie

Pozemok
 
Identifikačné čislo 70685
Parcelné číslo pozemku 2048/16
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 11 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70686
Parcelné číslo pozemku 2048/64
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1790 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70687
Parcelné číslo pozemku 2048/66
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1303 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1564475913_zapisnica_z_vyhl._el._aukcie__i._kolo.docx