BA,Podunajské Biskupice-Rodinný dom s pozemkami - VEA 2. kolo, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ján Matula
jan.matula@minv.sk
tel.: 0961043793

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Katastrálne územie: Podunajské Biskupice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Kvetinárska 17
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 12.02.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 13.02.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.03.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 15 030,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: IBAN : SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: PB4522018
Primeraná cena: 150 300,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu heslom "VEA 2. kolo, Rodinný dom s pozemkami - Podunajské Biskupice - NEOTVÁRAŤ" na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti :
U fyzických osôb : meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu
U právnických osôb : obchodné meno, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu pre komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, meno a priezvisko oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis oprávnenej osoby
Hodnota ponúkaného majetku, to zn. minimálna kúpna cena nehnuteľností je stanovená znaleckým posudkom na sumu 167 000,- €.
V zmysle § 8a, ods. 8 zákona č. 278/1993 z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov nehnuteľný majetok ponúkame za primeranú cenu zníženú o 10 %, t. j. za 150 300,- €.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 15 030,- €, ktorá musí byť pripísaná na daný účet do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštruktualizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená, alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku ak ju správca požadoval
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu a odstúpiť od ponuky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 69206
Súpisné číslo stavby 9797
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 332
Číslo listu vlastnictva 178
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69207
Parcelné číslo pozemku 331
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1016 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 178
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69208
Parcelné číslo pozemku 332
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 283 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 178
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1553167053_zapisnica_z_vyhl._elektr._aukcieii._kolo.docx