BA,Ružinov, Exnárova ul. pozemok p.č. 1239/58 - VEA, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ján Matula
jan.matula@minv.sk
tel.: 0961043793

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ružinov, časť Pošeň, Exnárova ul.
Dátum zverejnenia ponuky: 07.08.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 08.08.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.09.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 4 860,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: IBAN : SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 02594522019
Primeraná cena: 48 600,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR ponúka na predaj nehnuteľný majetok - pozemok parcelné číslo 1239/58 v katastrálnom území Ružinov, okres Bratislava II. Pozemok sa nachádza vedľa hlavného vstupu do autoservisu a areálu autoškoly v oplotenom areáli, ktorý je vo vlastníctve súkromnej firmy. Pozemok je využívaný ako spevnená plocha pre vjazd a parkovanie.
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu s heslom "VEA 1. kolo - Ružinov - Exnárova ul. - pozemok p.č. 1239/58 - NEOTVÁRAŤ" na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti :
U fyzických osôb : meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu
U právnických osôb : obchodné meno, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, meno a priezvisko oprávnenej osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis oprávnenej osoby
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 4860,- euro, ktorá musí byť pripísaná na daný účet do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu :
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštruktualizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená, alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku ak ju správca požadoval
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu a odstúpiť od ponuky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 71432
Parcelné číslo pozemku 1239/58
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 325 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4496
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav zrušené
Protokol 1566296117_zrusenie_vyhl._el._aukcie.docx