Budova, Pekná cesta - VEA 2. kolo, Bratislava - mestská časť Rača


Správca ponuky

Správca: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
IČO: 00166266
Adresa správcu: Chlumeckeho 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 820 12
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Kučerová
gabriela.kucerova@skgeodesy.sk
tel.: 02 2081 6069

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Rača
Katastrálne územie: Rača
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pekná cesta 6b, Bratislava
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 12.09.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.10.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 70 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK4381800000007000063089
Zábezpeka variabilný symbol: 4202019
Primeraná cena: 778 500,00 €

Poznámka k ponuke:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke. Na obálke záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko), adresu a heslo „NEOTVÁRAŤ – VEA 2. KOLO – PEKNÁ CESTA“. Cenovú ponuku zasielajte poštou na adresu: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, odbor ekonomiky a správy majetku, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 alebo doručte osobne do podateľne správcu majetku (do 14.00 hod.). Cenová ponuka musí byť správcovi majetku doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.
Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu majetku štátu do konca lehoty určenej na doručovanie cenových ponúk.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb – meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu,
- u právnických osôb – názov, sídlo, IČO, telefónny kontakt a e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Východiskovou cenou elektronickej aukcie je najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ceny ponúknutá v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie. Správca vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie na uvedené e-mailové adresy všetkých záujemcov, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky, na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii.

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť elektronickú aukciu.

Stavba
 
Identifikačné čislo 71727
Súpisné číslo stavby 8003
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 17346/6
Číslo listu vlastnictva 4079
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71728
Parcelné číslo pozemku 17346/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 578 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4079
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71729
Parcelné číslo pozemku 17346/7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1064 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4079
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1572245904_zapisnica.pdf