BUDOVA, VEĽKÉ LEVÁRE, R1-3.2/96/2018, Veľké Leváre


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Lucia Pišiová
pisiova@unb.sk
tel.: 02/48 234 288

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Malacky
Obec: Veľké Leváre
Katastrálne územie: Veľké Leváre
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pinelova ulica, Veľké Leváre
Dátum zverejnenia ponuky: 01.04.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 02.04.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.05.2019

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe potvrdenej telefonickej resp. e-mailovej požiadavky, uplatnenej najneskôr do 02.05.2019 do 15,30 hod. u kontaktnej osoby: Marián Tekula, tel. čísle 0915 968 112 alebo 02/57 290 107, e-mail: marian.tekula@sm.unb.sk
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 48 900,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK41 8180 0000 0070 0027 9920
Zábezpeka variabilný symbol: 962018
Primeraná cena: 489 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Nehnuteľný majetok v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len ,,UNB“), ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

Heslo na označenie obálky: „R1-3.2/96/2018 - BUDOVA, VEĽKÉ LEVÁRE“

Opis predmetu ponuky, a to dispozičné, technické, konštrukčné riešenie, je bližšie uvedený v Znaleckom posudku č. 92/2017 zo dňa 24.08.2017, vyhotovenom znalcom Ing. Michaelou Dírerovou, znalec z odboru Stavebníctvo – pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností (ďalej len ,,ZP“). Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku štátu a nahliadnutie do ZP je možné u kontaktnej osoby správcu – Marian Tekula, tel.č. 0915968112, e-mail: marian.tekula@sm.unb.sk.

Cenovú ponuku doručí záujemca v zalepenej obálke s označením korešpondenčnej adresy záujemcu, príslušným heslom a označením „R1-3.2/96/2018 - BUDOVA, VEĽKÉ LEVÁRE – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne UNB do 15.30 hod.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v €, prehlásenie o registrácii v registri partnerov verejného sektora *(viď poznámka nižšie) a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v €, prehlásenie o registrácii v registri partnerov verejného sektora *(viď poznámka nižšie) a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
* Poznámka:
Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad limit, určený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 8g zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, jednorázovým nadobúdateľom majetku štátu, ktorého všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000 €, okrem subjektov verejnej správy môžu byť iba fyzické alebo právnické osoby, zapísané v registri partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR na www.justice.gov.sk .

Spôsob zloženia finančnej zábezpeky:
UNB ako správca predmetného majetku štátu od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 48 900,00 EUR (slovom štyridsaťosemtisícdeväťsto euro) (10% primeranej ceny). Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet UNB vedený v Štátnej pokladnici najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk (číslo účtu: SK41 8180 0000 0070 0027 9920, názov príjemcu: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, účel platby, variabilný symbol: 962018).
Zložením finančnej zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s použitím finančnej zábezpeky na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim. So zloženou finančnou zábezpekou je UNB povinná naložiť v súlade s § 8a ods. 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Informácie o spôsobe zloženia finančnej zábezpeky pri cezhraničných platbách budú záujemcom poskytnuté prostredníctvom mailu, kontaktná mailová adresa pisiova@unb.sk alebo pirchanova@unb.sk.

S cenovou ponukou sú záujemcovia povinní doručiť aj úradne overené čestné vyhlásenie o zložení finančnej zábezpeky, ktoré musí obsahovať aj číslo účtu, z ktorého záujemca zábezpeku poukazoval. Ak záujemca finančnú zábezpeku nezloží, jeho cenová ponuka bude vyradená. Za nezloženie finančnej zábezpeky sa považuje aj jej zloženie v nižšej ako požadovanej výške.

UNB je povinná vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
• ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
• ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote, stanovenej v tomto vyhlásení elektronickej aukcie alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
• ktorý v lehote stanovenej v tomto vyhlásení elektronickej aukcie riadne nezložil zábezpeku.

Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky UNB, v ňou stanovenom termíne. Pre urýchlenie konania odporúčame uviesť telefonický kontakt.

V súlade s § 8ab zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu správca vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie všetkých záujemcov, ktorí doručili svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote na adresu správcu, v stanovenej lehote zložili finančnú zábezpeku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Záujemcom budú prostredníctvom e-mailu zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických parametroch potrebných na pripojenie do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom podmienok predkladania cenových ponúk, priebehu a trvania elektronickej aukcie. Východiskovou cenou elektronickej aukcie je najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ceny ponúkaná v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie.

UNB si vyhradzuje právo, od úspešného záujemcu žiadať predloženie vyhlásenia, že nie je spriaznenou osobou s iným záujemcom.

UNB v súlade s § 8aa ods. 5 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie zrušiť, prípadne ho opakovať a odstúpiť od ponuky.

UNB je podľa § 8d ods. 2 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinná vyhodnotenie výsledkov vyhlásenia elektronickej aukcie a vyhodnotenie elektronickej aukcie, vrátane identifikačných údajov všetkých záujemcov a ich cenových ponúk, zverejniť v registri ponúkaného majetku na www.ropk.sk.

Účasťou v tejto elektronickej aukcii záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tejto elektronickej aukcie.

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 69846
Súpisné číslo stavby 811
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 995/10
Číslo listu vlastnictva 238
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69847
Parcelné číslo pozemku 995/10
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 5835 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 238
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1557234641_vea1_vyhodnotenie.pdf