Byt a garáž Trenčín, Trenčín


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Jana Habáňová
jana.habanova@minv.sk
tel.: 032/7411408

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Trenčín
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Trenčín, ul.Jána Zemana
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 09.07.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 10.07.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 07.08.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 8 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 19725
Primeraná cena: 80 300,00 €

Poznámka k ponuke:
Bytový dom je z roku 1973. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva (predsieň,špajza,kuchyňa,kúpeľňa,WC,balkón,loggia,pivnica). Byt je v pôvodnom stave, neudržiavaný a neobývaný s pôvodným zariadením. Nebytový priestor je garáž, je nevyužívaná a neudržiavaná, vstup do nej je z bytového domu aj z vonku.
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Byt
 
Identifikačné čislo 71119
Číslo bytu 9
Podlahová plocha bytu 78 m2
Poschodie 1
Číslo vchodu 73
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 2452
Číslo listu vlastnictva 5870
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 78/2212
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 1706/4
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 78/2212
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku priľahlého k domu s bytom 1706/2,1706/30,1706/31
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku priľahlému k domu s bytom 78/2212
Nebytový priestor
 
Identifikačné čislo 71120
Číslo nebytového priestoru 9
Podlahová plocha nebytového priestoru 24 m2
Poschodie suterén
Súpisné číslo domu, v ktorom sa nebytový priestor nachádza 2452
Číslo listu vlastnictva 5870
Prevádzaný majetkový podiel na nebytovom priestore 1/1
Majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 24/2212
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s s nebytovým priestorom postavený 1706/4
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s nebytovým priestorom postavený 24/2212
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku priľahlého k domu s nebytovým priestorom 1706/2,1706/30,1706/31
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku priľahlému k domu s nebytovým priestorom 24/2212
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71121
Parcelné číslo pozemku 1706/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 825 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5870
Prevádzaný majetkový podiel 102/2212
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71122
Parcelné číslo pozemku 1706/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 356 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5870
Prevádzaný majetkový podiel 102/2212
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71123
Parcelné číslo pozemku 1706/30
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 570 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5870
Prevádzaný majetkový podiel 102/2212
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71124
Parcelné číslo pozemku 1706/31
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 969 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5870
Prevádzaný majetkový podiel 102/2212

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu