Byt č. 5, Borovce


Správca ponuky

Správca: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
IČO: 42337402
Adresa správcu: Hlohovecká 2
Mesto: Lužianky
PSČ: 951 41
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Korgová
lucia.korgova@nppc.sk
tel.: 037/6546570

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Piešťany
Obec: Borovce
Katastrálne územie: Borovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Borovce č. 43
Dátum zverejnenia ponuky: 11.02.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.02.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.02.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 800,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK3781800000007000499018
Zábezpeka variabilný symbol: 20862019
Primeraná cena: 8 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Predmetom predaja je 3 – izbový byt nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so samostatným vchodom zo spoločného dvora, t.č. nevyužívaný, vyžadujúci komplexnú rekonštrukciu, vypratanie a vyčistenie na náklady kupujúceho. Bytový dom je bez podpivničenia so sedlovou strechou.
Cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou v eurách najmenej vo výške primeranej ceny vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, v uzatvorenej obálke na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením „OPK – Borovce byt č. 5 - NEOTVÁRAŤ“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne v lehote na doručenie ponúk odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a/alebo e-mailovú adresu, doklad o zložení zábezpeky,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a/alebo e-mailovú adresu, doklad o zložení zábezpeky.
Správca majetku štátu vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 800 € na jeho bankový účet, vedený v Štátnej pokladnici, č. ú. SK3781800000007000499018, správa pre prijímateľa: obchodné meno alebo menu záujemcu. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty pre doručovanie ponúk, inak bude záujemca z OPK vylúčený.
Ponuka, ktorá nebude predložená v stanovenej lehote alebo nebude spĺňať požadované podmienky, nebude akceptovaná. Kritériom pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie OPK kedykoľvek zrušiť.

Byt
 
Identifikačné čislo 69146
Číslo bytu 5
Podlahová plocha bytu 87 m2
Poschodie prízemie
Číslo vchodu 5
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 43
Číslo listu vlastnictva 2201
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 8723/42702
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 42/2
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 8723/42702
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku priľahlého k domu s bytom 42/1
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku priľahlému k domu s bytom 8723/42702
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69147
Parcelné číslo pozemku 42/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 598 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1191
Prevádzaný majetkový podiel 8723/42702
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69148
Parcelné číslo pozemku 42/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1782 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1191
Prevádzaný majetkový podiel 8723/42702

Výherca ponuky

Meno Filip Tomáška
Sídlo Chtelnica
Stav úspešný predaj
Protokol 1551699106_zapisnica_opk_byt_c.5_borovce_2019.doc