Časť areálu Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu v Bratislave, Matúškova 25 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Brati...


Správca ponuky

Správca: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
IČO: 00156582
Adresa správcu: Matúškova 21
Mesto: Bratislava
PSČ: 83316
Kontaktná osoba: JUDr. Miroslava Krajčírová, JUDr. Nikoleta Gočová
Miroslava.krajcirova@uksup.sk, Nikoleta.gocova@uksup.sk
tel.: +421 59 880 401

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Matúškova 25, 83316 Bratislava
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 10.05.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 11.05.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 07.06.2019

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 112 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK82 8180 0000 0070 0007 7325
Zábezpeka variabilný symbol: IČO uchádzača
Primeraná cena: 1 120 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, ako správca majetku štátu, vyhlasuje v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe ÚKSÚP, zapísaného na liste vlastníctva č. 3684. pre kat.územie Vinohrady, obec Bratislava – Nové Mesto, okres Bratislava.
Jedná sa o časť areálu ÚKSÚP, ktorú tvorí administratívna budova, objekt garáží, skleníkov s prislúchajúcimi pozemkami, ktoré boli v minulosti využívane na prevádzkové a administratívne účely.

Cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou v eurách najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava, v uzatvorenej obálke na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením „VEA 1.kolo – Časť areálu Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu v Bratislave, Matúškova 25 , Bratislava - mestská časť Nové Mesto - NEOTVÁRAŤ“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne v lehote na doručovanie ponúk odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas pracovných hodín do podateľne správcu.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a/alebo e-mailovú adresu, doklad o zložení zábezpeky
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a/alebo e-mailovú adresu, doklad o zložení zábezpeky.

Správca majetku štátu vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 112 000 € na jeho bankový účet, vedený v Štátnej pokladnici, č. ú. SK82 8180 0000 0070 0007 7325, VS (IČO uchádzača), správa pre prijímateľa: obchodné meno alebo menu záujemcu. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty pre doručovanie ponúk, inak bude záujemca z elektronickej aukcie vylúčený.
Ponuka, ktorá nebude predložená v stanovenej lehote alebo nebude spĺňať požadované podmienky, nebude akceptovaná. Záujemcovia, ktorí stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli cenu aspoň vo výške primeranej ceny stanovenej znaleckým posudkom budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie odstúpil, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení elektronickej aukcie, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu.

Správca upozorňuje záujemcu o prevod správy, že ponúkaný prebytočný majetok štátu je zaťažený nájomnou zmluvou, platnou do 01.09.2027 a spolu s prevodom správy sa bude prevádzať aj nájomný vzťah na prevádzané nehnuteľnosti.

Stavba
 
Identifikačné čislo 70252
Súpisné číslo stavby 2143
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 6506/7, 6506/85
Číslo listu vlastnictva 3684
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo oplotenie areálu, skleníky, spevnená plocha, prístupová cesta, oporný múr, koterec
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70253
Parcelné číslo pozemku 6503/4, 6506/6, 6506/7, 6506/8, 6506/9, 6506/33, 6506/85, 6506/96
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 4960 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3684
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70254
Parcelné číslo pozemku 6513/13
Druh pozemku vinica
Výmera 400 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3684
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 2
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 2
Protokol 1565097377_zapisnica2.doc

Výherca elektronickej aukcie

Stav úspešný predaj