Časť Bohéma klubu-barový pult, Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Štátna opera, Banská Bystrica
IČO: 35989327
Adresa správcu: Národná 11
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97473
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Šimonová
marta.simonova@stateopera.sk
tel.: 0915884959, 048/2457 330

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Národná 11, 974 73 Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor Časť Bohéma klubu - barový pult o výmere 14m2, ktorý sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží starej budovy ŠO na Národnej ulici č. 11 v B.B., súpisné číslo 790, zapísanej na LV č. 5884, nachádzajúcej sa v KÚ B.B. , situovanej na pozemkoch parcele č. 1424/3,1425/1,1426/3,1426/8,1426/9.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: Max 5 rokov od účinnosti zmluvy
Trhové nájomné: 36€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 22.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.12.2021

Termín obhliadky: Po dohode s prenajímateľom


Poznámka k ponuke:
K nájmu sa pripočítavajú aj služby spojené s nájmom energie/. Ak cenová ponuka nedosiahne výšku trhového nájomného ŠO ako správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, Akceptované budú len ponuky vyjadrené pevnou sumou. K ponuke je potrebné doložiť doklady /výpis z OR, koncesná listina a pod./. Ponuky je potrebné zasielať poštou alebo osobne na sekretariát v zalepenej obálke s heslo "Ponukové konanie" v lehote do konca predkladania cenových ponúk. Ponuky nie je možné zasielať prostredníctvom internetu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...