Časť pozemku na umiestnenie reklamnej stavby, Bratislava - mestská časť Karlova Ves


Správca ponuky

Správca: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
IČO: 00603457
Adresa správcu: Mokrohájska 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 84240
Kontaktná osoba: Anton Urban
anton.urban@iprba.sk
tel.: 02/59209145, 0918 505465

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Bratislava - Karlova Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Mokrohájska 1
Druh ponúkaného majetku štátu: Časti pozemkov parcely registra “C“, zapísané na LV č. 1794:
1.Stanovište: Parcela č.2578/1, celková výmera 7498 m2, časť na prenájom 10 m2, /t.č. 1ks bigboard-2 rekl.plochy fi Gryf/
2.Stanovište: Parcela č.2579/1, celková výmera 2022 m2, časť na prenájom 10 m2, /t.č. 1ks bigboard-2 rekl.plochy fi Akzent BigBoard /
3. Stanovište: Parcela č.2579/1 o výmere 2022 m2, časť na prenájom 5 m2, /t.č. 1ks billboard fi Nubium/
4. Stanovište: Parcela č.2595/1 o výmere 5132 m2, časť na prenájom 10 m2, /t.č. 1ks bigboard-2 rekl.plochy fi Akzent BigBoard/
5. Stanovište: Parcela č.2595/2 o výmere 702 m2, časť na prenájom 15 m2 , /t.č. 3ks billboard fi Akzent BigBoard/
6. Stanovište: Parcela č.2595/2 o výmere 702 m2, časť na prenájom 10 m2 , /t.č. 2ks billboard fi Nubium/
7. Stanovište: Parcela č.2595/2 o výmere 702 m2, časť na prenájom 20 m2 , /t.č. 4ks billboard fi Ispa/
8. Stanovište: Parcela č.2595/2 o výmere 702 m2, časť na prenájom 40 m2 , /t.č. 4ks billboard fi euroAWK/
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 65€ / 1 m2 / Rok
215€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.09.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.09.2019

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Pozemky sa nachádzajú pri protihlukovej stene. Sú vhodné na umiestnenie a prevádzku reklamných stavieb, ktoré sú osadené do zeme. Rozmer 1 reklamnej plochy pre typ bigboard je cca 9,6m x 3,6m a pre billboard cca 5,1m x 2,4m.
Účastníci ponukového konania berú na vedomie, že prenajatú časť pozemku bude možné využívať iba na umiestnenie a prevádzku reklamnej stavby.
Do ponukového konania sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí predložia:
Žiadosť o nájom konkrétneho stanovišťa a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom časti parcely požadujeme pri billboarde 65€/1m2/rok; pri bigboarde 210€/1m2/rok. Písomné ponuky vyjadrené pevnou sumou, doručte na sekretariát riaditeľa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska č. 1, Bratislava 4, v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie-NEOTVÁRAŤ “ do 26.9.2019 do 12:00 hod. Cenová ponuka musí obsahovať aj meno a priezvisko resp.obchodné meno, trvalé bydlisko resp.sídlo, IČO, podpis záujemcu/osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, telefónny kontakt a e-mailovú adresu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.
Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu je výška ponúknutého nájomného. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou, uvedenou v €/m2/rok. V ponuke záujemca uvedie aj číselné označenie stanovišťa, parcely podľa tejto ponuky a výmeru, na ktorú sa ponuka vzťahuje. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu, IPR uzavrie Nájomnú zmluvu.
Víťazný záujemca musí pri osadení reklamného zariadenia postupovať v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
IPR si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a tiež právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.

Výherca ponuky

Meno V zmysle zápisnice
Stav úspešná
Protokol 1570455407_zapisnica_z_vyhod.cp.doc