Chata č. 26, Opátka, Košice - okolie, Opátka


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO: 00606707
Adresa správcu: Rastislavova 43
Mesto: Košice
PSČ: 04190
Kontaktná osoba: Ing. Nataša Švarcová
natasa.svarcova@unlp.sk
tel.: 055/615 29 84, 0918 523 029

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Košice - okolie
Obec: Opátka
Katastrálne územie: Opátka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Opátka č. 26, 044 65 Košická Belá
Dátum zverejnenia ponuky: 16.04.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.04.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.05.2019

Termín obhliadky: po predošlom dohovore
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 600,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK06 8180 0000 0070 0028 0550
Zábezpeka variabilný symbol: 262019
Primeraná cena: 6 500,00 €

Poznámka k ponuke:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova č. 43, 041 90 Košice, IČO: 00 606 707, ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v zmysle § 8a ods. 1 zákona, ponúka na predaj prebytočný nehnuteľný majetku štátu. Zverejnením ponuky v registri sa začína osobitné ponukové konanie (ďalej len „OPK“).

1. Predmet OPK - identifikácia majetku štátu:
Predmetom OPK je nehnuteľný majetok štátu, zapísaný Okresným úradom Košice - okolie, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 280, okres: Košice - okolie, obec: OPÁTKA, Katastrálne územie: OPÁTKA, a to stavba - CHATA súpisné číslo 26 s príslušenstvom a vonkajšími úpravami špecifikovanými v znaleckom posudku.
Stavba – chata súpisné číslo 26 je budova pre šport a rekreačné účely a je postavená na parcele č. 387/10. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba č. 26 nie je evidovaný na liste vlastníctva, chata č. 26 je postavená na nevysporiadaných pozemkoch. Listy vlastníctva k nevysporiadanej parcele 387/10 nie sú založené. Parcela 387/10 nie je predmetom OPK (ďalej len „nehnuteľnosť“).

Charakteristika nehnuteľnosti:
- nachádza sa 30 km od Košíc v katastri obce Opátka, okres Košice – okolie,
- bola daná do užívania v roku 1972,
- je dvojpodlažná, nepodpivničená, strecha je sedlová z azbestocementových vlnitých dosiek, okná sú dvojité drevené opatrené drevenými okenicami,
- vykurovanie je lokálne kozubom a prostredníctvom elektrických konvektorov,
- na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza predsieň, hala s kozubom, kúpeľňa s WC, kuchyňa a schodisko, v podkroví je chodba a 3 izby,
- je napojená na rozvod elektrickej energie, miestny vodovod a odkanalizovaná je do žumpy.

Nehnuteľnosť je pre správcu prebytočným nehnuteľným majetkom.

2. Primeraná cena nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom č.128/2018 zo dňa 25.7.2018,
ktorý bol vypracovaný znalcom Ing. Jozefom Murínom, evidenčné číslo znalca: 912457, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností. Primeraná cena nehnuteľnosti bola stanovená ako všeobecná hodnota majetku s príslušenstvom podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

3. Postup na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Adresa pre doručenie ponuky: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova č. 43, 041 90 Košice. V prípade osobného doručenia môže byť ponuka doručená správcovi do podateľne správcu v pracovných dňoch čase od 8.00 do 14.00 hod. na adresu: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova č. 43, 041 90 Košice. Ponuka musí byť doručená najneskôr v posledný deň určenej lehoty na doručenie do 14.00 hod. Ponuka musí byť v riadne uzatvorenej obálke s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ – OPK – Chata č. 26“.

4. Cenová ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie záujemcu, pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, miesto trvalého pobytu, kontaktné údaje/ e – mail, tel. číslo; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, je potrebné uviesť obchodné meno, IČO a miesto podnikania;
b) presné označenie záujemcu, pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktné údaje/ e – mail, tel. číslo;
c) identifikáciu nehnuteľného majetku, o ktorú má záujemca záujem;
d) ponúkaná cena musí byť vyjadrená pevnou sumou v mene euro;
e) účel budúceho využitia nehnuteľností;
f) kópia dokladu o zložení zábezpeky;
g) dátum a podpis záujemcu;
h) ak je záujemcom právnická osoba podpis osoby oprávnenej konať za právnickú osobu podľa údajov v Obchodnom registri (pri podpise je potrebné uviesť čitateľne meno oprávnenej osoby a jej právne postavenie /napr. konateľ).

5. Správca požaduje zloženie zábezpeky. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku na účet správcu tak, aby najneskôr posledný deň lehoty na doručovanie ponúk bola suma požadovanej zábezpeky pripísaná na účet správcu. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrie kúpna zmluva sa zarátava na splatenie kúpnej ceny.

6. Správca vylúči cenovú ponuku záujemcu:
a) ak cenová ponuka nebude predložená podľa bodu 3. a 4. tejto ponuky;
b) ak záujemca je spriaznenou osobou s iným záujemcom;
c) ak cenová ponuka záujemcu nebola doručená v lehote určenej správcom alebo cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou;
d) ak záujemca nezložil požadovanú zábezpeku riadne a včas.

7. Správca si vyhradzuje právo zrušiť toto OPK a neuzatvoriť kúpnu zmluvu so žiadnym záujemcom.

8. Ostatné informácie:
a) OPK je úspešné, ak najmenej jeden záujemca, ktorý nie je osobou spriaznenou s iným záujemcom, predloží cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny a uhradí zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom na účet správcu.
b) Správca vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý splnil určené podmienky a ponúkol najvyššiu cenovú ponuku. Pri rovnosti najvyšších cenových ponúk je správca povinný záujemcov písomne vyzvať na zvýšenie cenových ponúk v lehote určenej správcom. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo ak správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho záujemcu, ktorý splnil určené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením OPK, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení OPK. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia OPK.
c) Splatnosť kúpnej ceny je pred podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností; návrh na vklad vlastníctva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je oprávnený podať len správca, a to až po zaplatení kúpnej ceny.
d) Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“).
e) Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční po predchádzajúcom dohovore. Kontakt: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, referát správy nehnuteľného majetku, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Ing. Švarcová Nataša, tel.: 055/615 2984, 0918 523 029, e-mail: natasa.svarcova@unlp.sk; v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hodiny.

Stavba
 
Identifikačné čislo 69987
Súpisné číslo stavby 26
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 387/10
Číslo listu vlastnictva 280
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Príslušenstvo podľa znaleckého posudku je prístrešok pred chatou, vodovodná prípojka, trativod, vonkajšie schody do chaty, a mostík ponad potok (podiel pre chatu č. 26). Parcela č. 387/10 na ktorej je chata č. 26 postavená nie je predmetom prevodu, právny vzťah k parcele na ktorej leží chata č. 26 nie je evidovaný na liste vlastníctva. Chata je napojená na elektriku, toho času nefunkčné ističe.

Výherca ponuky

Meno Ing. Zuzana Tebinková a Ľubomír Tebinka
Sídlo Košice
Cena 12150 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1559214957_zapisnica_opk_c._26.pdf