Chata súpis.č. 104 v rekreačnom areáli Patince, Patince


Správca ponuky

Správca: Krajská prokuratúra Nitra
IČO: 35629061
Adresa správcu: Damborského 1
Mesto: Nitra
PSČ: 94966
Kontaktná osoba: Ing. Marcela Jakabová
marcela.jakabova@genpro.gov.sk
tel.: 037/6524041-3, 0903 601099

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Komárno
Obec: Patince
Katastrálne územie: Patince
Adresa ponúkaného majetku štátu: Chata súpis.č. 104, rekreačný areál Patince
Dátum zverejnenia ponuky: 26.09.2022
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 27.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.10.2022

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe telefonickej alebo e-mailovej požiadavky u kontaktnej osoby
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 3 920,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK65 8180 0000 0070 0019 3449
Zábezpeka variabilný symbol: 78214400
Primeraná cena: 39 200,00 €

Poznámka k ponuke:
Krajská prokuratúra Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanovením zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú aukciu na predaj prebytočného majetku štátu.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpodenčnou adresou záujemcu, s dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ", s heslom: "Chata UZ Patince" na korešpodenčnú adresu správcu: Krajská prokuratúra Nitra, Damborského 1, 949 66 Nitra. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku treba doručiť najneskôr do 25.10.2022. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb - názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú Krajskou prokuratúrou Nitra na zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky.

Podľa § 8a ods. 4 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov správca požaduje zloženie zábezpeky v peňažných prostriedkoch. Zábezpeka musí byť PRIPÍSANÁ NA BANKOVÝ ÚČET správcu do konca lehoty na doručenie cenových ponúk. Do poznámky pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko právnickej osoby alebo názov právnickej osoby.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU!
Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.
Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§9 zákona č. 7/2005 z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná aukcia, o ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu ("licitovať").

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpi od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení.

Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Stavba
 
Identifikačné čislo 79180
Súpisné číslo stavby Chata súpis. č.104
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4245/84
Číslo listu vlastnictva 105
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo vodomerná šachta, vodomerná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, vonkajšie schody, drevená pergola (prístrešok), nábytok

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 13
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 11
Protokol 1667571386_kp_nr_zapisnica.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Meno JUDr. Milan Vrabeľ
Sídlo ul. Tatranská 206/85 , 059 52 Veľká Lomnica
Cena 103200,00 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1669195795_zapisnica_vyhodnotenia_el._aukcie_kp_nitra.pdf