Dom a pozemky Hrašné, Hrašné


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Myjava
Obec: Hrašné
Katastrálne územie: Hrašné
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hrašné
Dátum zverejnenia ponuky: 16.04.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.04.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.05.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 900,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 12661
Primeraná cena: 9 333,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 69989
Súpisné číslo stavby 171
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 10064
Číslo listu vlastnictva 376
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Prízemný rodinný dom z r.1920. Pozostáva z kuchyne, chodby a 2 izieb. Nie je využívaný ani udržiavaný.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69990
Parcelné číslo pozemku 10064
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 245 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 338
Prevádzaný majetkový podiel 14/16
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69991
Parcelné číslo pozemku 10065
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 259 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 338
Prevádzaný majetkový podiel 14/16

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu