Dom a pozemky Očkov, Očkov


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ľubica Pilátová
lubica.pilatova@minv.sk
tel.: 032/7411309

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Očkov
Katastrálne územie: Očkov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Očkov
Dátum zverejnenia ponuky: 07.11.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 08.11.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.12.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 1 300,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 1879
Primeraná cena: 13 930,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72249
Súpisné číslo stavby 128
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 125
Číslo listu vlastnictva 1074
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ide o RD z roku 1934, je nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím a neobytným podkrovným priestorom. RD má dve obytné miestnosti a príslušenstvo.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72250
Parcelné číslo pozemku 126
Druh pozemku záhrada
Výmera 353 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1074
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72251
Parcelné číslo pozemku 127
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 240 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1074
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72252
Parcelné číslo pozemku 128/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 155 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1074
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72253
Parcelné číslo pozemku 61/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 52 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1074
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu