Dom a stodola Šípkov, Šípkov


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Bánovce nad Bebravou
Obec: Šípkov
Katastrálne územie: Šípkov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Šípkov
Dátum zverejnenia ponuky: 06.06.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.06.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 200,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 92
Primeraná cena: 2 595,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 70651
Súpisné číslo stavby 151
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 123
Číslo listu vlastnictva 205
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ide o prízemný dom, je z r.1918. Pozostáva z kuchyne a 1 izby. Dom je nevyužívaný, neobývaný a zanedbaný.
Stavba
 
Identifikačné čislo 70652
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 125
Číslo listu vlastnictva 205
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ide o stodolu postavenú na kamenných základoch, slúži ako sklad pri rodinnom dome. Je vo veľmi zlom technickom stave.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu