Elektronická aukcia - Stavba a pozemky Mierová 162, Bratislava, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Ru...


Správca ponuky

Správca: Slovenská obchodná inšpekcia
IČO: 17331927
Adresa správcu: Bajkalská 21/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 827 99
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Vošš
stefan.voss@soi.sk
tel.: 02/58272143, 00421917149618

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Mierová 162, 821 05 Bratislava
Dátum zverejnenia ponuky: 13.08.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.08.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.09.2019

Termín obhliadky: Na základe dohody.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 70 500,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK80 8180 0000 0070 0015 0596
Zábezpeka variabilný symbol: 1622019
Primeraná cena: 705 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Predmetom vyhlásenej elektronickej aukcie je nehnuteľný majetok štátu, v správe Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej aj SOI), nachádzajúci sa v okrese Bratislava II, obec Bratislava mestská časť Ružinov pozostávajúci z pozemkov a stavby zapísaných na LV č. 2077.

Nehnuteľnosť bola ocenená znaleckým posudkom č. 28/2018, vypracovaným znaleckou organizáciou FINDEX s.r.o., Čajakova 21, Bratislava, ev. č. 900266.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, označenou " Elektronická aukcia - budova a pozemky Mierová 162, Bratislava - NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava v termíne najneskôr do 13. septembra 2019 alebo osobne cestou podateľne na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, Bratislava, v termíne najneskôr do 13. septembra 2019 do 10.00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 70 500 EUR, ktorá musí byť pripísaná na daný účet do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk.
SOI je povinná vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
• ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
• ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote, stanovenej v tomto vyhlásení elektronickej aukcie alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
• ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku ak ju správca požadoval
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky SOI, v ňou stanovenom termíne. Pre urýchlenie konania odporúčame uviesť telefonický kontakt.
SOI si vyhradzuje právo, od úspešného záujemcu dodatočne žiadať predloženie vyhlásenia, že nie je spriaznenou osobou s iným záujemcom.
SOI nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom, v stanovenej lehote, v písomnej forme doručia na SOI a vo svojej cenovej ponuke ponúknu aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siete, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Obhliadku objektu je možné zabezpečiť na základe dohody.
SOI je oprávnená cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola predložená za podmienok určených v oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie zverejneného v registri ponúkaného majetku na www.ropk.sk .
SOI v súlade s § 8aa ods. 5 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších prepisov si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie zrušiť, prípadne ho opakovať.
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky. Úspešný uchádzač s ktorým bude podpísaná kúpna zmluva musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad limit, určený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
SOI je podľa § 8d ods. 2 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinná vyhodnotenie výsledkov vyhlásenia elektronickej aukcie a vyhodnotenie elektronickej aukcie, vrátane identifikačných údajov všetkých záujemcov a ich cenových ponúk, zverejniť v registri ponúkaného majetku na www.ropk.sk.
Účasťou v tejto elektronickej aukcii záujemca vyslovuje svoj súhlas s uverejnenými podmienkami tejto elektronickej aukcie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 71454
Súpisné číslo stavby 2109
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 2206/1
Číslo listu vlastnictva 2077
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71455
Parcelné číslo pozemku 2206/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 451 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2077
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71456
Parcelné číslo pozemku 2206/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 713 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2077
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71457
Parcelné číslo pozemku 2206/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 10 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2077
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71458
Parcelné číslo pozemku 2206/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 5 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2077
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1568724217_zapisnica_17.9.2019_ea_mierova_162.pdf