Fakultná nemocnica Trnava – ponuka na predaj nehnuteľného majetku štátu v centre Mesta Dunajská Streda, Dunajská Streda


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica Trnava
IČO: 00610381
Adresa správcu: A. Žarnova 11
Mesto: Trnava
PSČ: 917 75
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Hrčková, Ing. Ján Šprinka
alena.hrckova@fntt.sk, jan.sprinka@fntt.sk
tel.: 033/5938102, 0918370259

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Dunajská Streda
Obec: Dunajská Streda
Katastrálne územie: Dunajská Streda
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dunajská Streda, ulica Galantská cesta, s. č. 32
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 12.09.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.10.2017

Termín obhliadky: Záujemca môže získať podrobné informácie aj v rámci obhliadky, ktorú možno vopred dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod na t. č. 0918370259.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 40 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK35 8180 0000 0070 0028 1289
Zábezpeka variabilný symbol: 22017
Primeraná cena: 722 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v centre Mesta Dunajská Streda na ulici Galantská cesta.
Cenovú ponuku môže záujemca doručiť do miesta sídla správcu. V písomnej ponuke uvedie záujemca vlastnú cenovú ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako je primeraná cena. Záujemca doručuje ponuku v uzatvorenej obálke, ktorú označí heslom: “VEA č. 2/2017/DS – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka záujemcu musí obsahovať:
- u právnickej osoby obchodné meno a sídlo, výpis z Obchodného registra prípadne inej evidencie podnikateľov, špecifikáciu nehnuteľného majetku, účel jeho využitia, ponúkanú cenu, telefónny kontakt, e-mailovú adresu a doklad o zložení zábezpeky,
- u fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko a trvalé bydlisko, príp. miesto podnikania a výpis zo Živnostenského registra ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, špecifikáciu nehnuteľného majetku, účel jeho využitia, ponúkanú cenu, telefónny kontakt, e-mailovú adresu a doklad o zložení zábezpeky.
Oznamujeme záujemcom, že časť priestorov stavby o výmere 974,08 m² užíva nájomca na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej do 01.10.2021.
Správca žiada od záujemcu zloženie finančnej zábezpeky vo výške 40 000,- EUR, ktorá musí byť pripísaná na účet správcu IBAN: SK35 8180 0000 0070 0028 1289, VS: 12017 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Všetci záujemcovia, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Správca si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenie elektronickej aukcie.Stavba
 
Identifikačné čislo 64694
Súpisné číslo stavby 32, budova zdrav. a sociálneho zariadenia
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 14/2 zastavané plochy a nádvoria
Číslo listu vlastnictva 3459
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64695
Parcelné číslo pozemku 14/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1726 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3459
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64696
Parcelné číslo pozemku 14/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 623 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3459
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64697
Parcelné číslo pozemku 14/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 40 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3459
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1508499841_zapisnica_z_vyhlasenej_ea.doc