Fakultná nemocnica Trnava – ponukové konanie č. 1/2018, Trnava


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica Trnava
IČO: 00610381
Adresa správcu: A. Žarnova 11
Mesto: Trnava
PSČ: 917 75
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Hrčková, Ing. Ján Šprinka
alena.hrckova@fntt.sk, jan.sprinka@fntt.sk
tel.: 033/5938 102, 033/5938172

Údaje o ponuke

Okres: Okres Trnava
Obec: Trnava
Katastrálne územie: Trnava
Adresa ponúkaného majetku štátu: A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytový priestor a to miestnosť č. A 22 o výmere 4,25 m² ,
ktorý sa nachádza na prízemí stavby vedenej v katastri nehnuteľností, Okresným úradom Trnava, pre okres Trnava, obec (mesto) Trnava, kat. územie Trnava, na LV č. 2467 v časti A-LV - majetková podstata je stavba vedená ako: adm.budova, vrátnica, súpisné číslo 7507, postavená na pozemku parc. č. 6470 zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m² v celosti, spoluvlastnícky podiel SR 1/1.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 250€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.01.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.01.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.01.2018

Termín obhliadky: Obhliadku možno vopred dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod na t. č. 033/5938172.


Poznámka k ponuke:
Fakultná nemocnica (ďalej len „FN“) Trnava vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Písomnú ponuku doručí záujemca do miesta sídla FN Trnava v uzatvorenej obálke označenú heslom: „Ponukové konanie č. 1/2018 - NEOTVÁRAŤ!". Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné a identifikačné údaje záujemcu. Oznamujeme záujemcom, že výška trhového nájomného nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady spojené s užívaním nebytového priestoru. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. FN Trnava si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.

Výherca ponuky

Meno Všeobecná úverová banka, a.s.
Sídlo Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Cena 1062,50 €
IČO 31320155
Stav úspešná
Protokol 1521537563_zapisnica_12018.doc