Fakultná nemocnica Trnava – predaj nehnuteľného majetku štátu v centre Mesta Dunajská Streda - VEA č. 1/2018/DS/2.kolo, Duna...


nové

Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica Trnava
IČO: 00610381
Adresa správcu: A. Žarnova 11
Mesto: Trnava
PSČ: 917 75
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Hrčková, Ing. Ján Šprinka
alena.hrckova@fntt.sk, jan.sprinka@fntt.sk
tel.: 033/5938 102, 0918370259

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Dunajská Streda
Obec: Dunajská Streda
Katastrálne územie: Dunajská Streda
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dunajská Streda, ulica Hlavná 32/4
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.04.2018

Termín obhliadky: Záujemca môže získať podrobné informácie aj v rámci obhliadky, ktorú možno vopred dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod na t. č. 0918370259.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 20 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK35 8180 0000 0070 0028 1289
Zábezpeka variabilný symbol: 120182
Primeraná cena: 649 800,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku môže záujemca doručiť do miesta sídla správcu. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať. Záujemca doručuje cenovú ponuku v uzatvorenej obálke, ktorú označí heslom: “VEA č. 1/2018/DS/2.kolo – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka záujemcu musí obsahovať:
- u právnickej osoby obchodné meno a sídlo, výpis z Obchodného registra prípadne inej evidencie podnikateľov, špecifikáciu nehnuteľného majetku, účel využitia majetku, ponúkanú cenu ktorá nesmie byť nižšia ako je primeraná cena, telefónny kontakt, e-mailovú adresu, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti a doklad o zložení zábezpeky,
- u fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko a trvalé bydlisko, príp. miesto podnikania a výpis zo Živnostenského registra ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, špecifikáciu nehnuteľného majetku, účel využitia majetku, ponúkanú cenu ktorá nesmie byť nižšia ako je primeraná cena, telefónny kontakt, e-mailovú adresu, podpis záujemcu a doklad o zložení zábezpeky.
Oznamujeme záujemcom, že časť priestorov stavby o výmere 974,08 m² užíva nájomca na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej do 01.10.2021.
Záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva nemusí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Záujemcom, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky budú najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie ohľadom účasti, priebehu elektronickej aukcie a predkladania nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Správca si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené 2. kolo elektronickej aukcie a odstúpiť od ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 66384
Súpisné číslo stavby 32, budova zdrav. a sociálneho zariadenia
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 14/2 zastavané plochy a nádvoria
Číslo listu vlastnictva 2467
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66385
Parcelné číslo pozemku 14/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1726 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2467
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66386
Parcelné číslo pozemku 14/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 623 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2467
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66387
Parcelné číslo pozemku 14/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 40 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2467
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu