Fakultná nemocnica Trnava – predaj nehnuteľného majetku štátu v centre Mesta Dunajská Streda - VEA č. 1/2018/DS/2.kolo, Duna...


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica Trnava
IČO: 00610381
Adresa správcu: A. Žarnova 11
Mesto: Trnava
PSČ: 917 75
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Hrčková, Ing. Ján Šprinka
alena.hrckova@fntt.sk, jan.sprinka@fntt.sk
tel.: 033/5938 102, 0918370259

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Dunajská Streda
Obec: Dunajská Streda
Katastrálne územie: Dunajská Streda
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dunajská Streda, ulica Hlavná 32/4
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.04.2018

Termín obhliadky: Záujemca môže získať podrobné informácie aj v rámci obhliadky, ktorú možno vopred dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod na t. č. 0918370259.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 20 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK35 8180 0000 0070 0028 1289
Zábezpeka variabilný symbol: 120182
Primeraná cena: 649 800,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku môže záujemca doručiť do miesta sídla správcu. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať. Záujemca doručuje cenovú ponuku v uzatvorenej obálke, ktorú označí heslom: “VEA č. 1/2018/DS/2.kolo – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka záujemcu musí obsahovať:
- u právnickej osoby obchodné meno a sídlo, výpis z Obchodného registra prípadne inej evidencie podnikateľov, špecifikáciu nehnuteľného majetku, účel využitia majetku, ponúkanú cenu ktorá nesmie byť nižšia ako je primeraná cena, telefónny kontakt, e-mailovú adresu, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti a doklad o zložení zábezpeky,
- u fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko a trvalé bydlisko, príp. miesto podnikania a výpis zo Živnostenského registra ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, špecifikáciu nehnuteľného majetku, účel využitia majetku, ponúkanú cenu ktorá nesmie byť nižšia ako je primeraná cena, telefónny kontakt, e-mailovú adresu, podpis záujemcu a doklad o zložení zábezpeky.
Oznamujeme záujemcom, že časť priestorov stavby o výmere 974,08 m² užíva nájomca na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej do 01.10.2021.
Záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva nemusí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Záujemcom, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky budú najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie ohľadom účasti, priebehu elektronickej aukcie a predkladania nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Správca si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené 2. kolo elektronickej aukcie a odstúpiť od ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 66384
Súpisné číslo stavby 32, budova zdrav. a sociálneho zariadenia
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 14/2 zastavané plochy a nádvoria
Číslo listu vlastnictva 2467
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66385
Parcelné číslo pozemku 14/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1726 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2467
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66386
Parcelné číslo pozemku 14/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 623 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2467
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66387
Parcelné číslo pozemku 14/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 40 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2467
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 1
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 1
Protokol 1524227283_zapisnica_z_vyhlasenej_ea_12018ds2.kolo.doc