Garáž s. č. 439 s pozemkom k. ú. Mliečno, Šamorín


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Šabršulová
ingrid.sabrsulova@minv.sk
tel.: 0335564214

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Dunajská Streda
Obec: Šamorín
Katastrálne územie: Mliečno
Adresa ponúkaného majetku štátu: Stredná ulica
Dátum zverejnenia ponuky: 21.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.11.2020

Termín obhliadky: nie
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 7 600,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Mliečno, obec Šamorín, okres Dunajská Streda zapísaného na LV č. 1257 ako stavba súp. č. 439 garáž stojaca na parcele č. 754/185 a parcela reg. C KN parc. č. 754/185 zastavaná plocha, podiel 1/1. Správca si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie zrušiť. Okresný úrad Trnava vylúči cenové ponuky osôb blízkych, majetkovo a personálne prepojených s iným záujemcom, cenovú ponuku záujemcu, ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou. Cenové ponuky s uvedením ponúknutej ceny doručte v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ- cenová ponuka OPK k. ú. Mliečno" na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, Majetkovoprávny odbor, Kollárova 8, 917 02 Trnava.
Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie, t. j. v termíne do 06.11.2020.

Stavba
 
Identifikačné čislo 74812
Súpisné číslo stavby 439
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 754/185
Číslo listu vlastnictva 1257
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74813
Parcelné číslo pozemku 754/185
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 18 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1257
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno NTT s.r.o.
Sídlo Nový Smokovec 66, 062 01 Vysoké Tatry
Cena 10105 €
IČO 52469344
Stav úspešný predaj
Protokol 1604996015_zapisnica_opk.doc