Garáž s pozemkom, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Angela Mojsesová
angela.mojsesova@minv.sk
tel.: 0961 30 5448

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Zlaté Moravce
Obec: Zlaté Moravce
Katastrálne územie: Zlaté Moravce
Adresa ponúkaného majetku štátu: 1. mája, Zlaté Moravce
Dátum zverejnenia ponuky: 16.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.02.2020

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 2 700,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom "Garáž Zlaté Moravce- NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 12 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu Centrum podpory Nitra, odd. nehnuteľností, Piesková 32, 949 01 Nitra. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
-u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
-u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Ministerstvo vnútra si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72796
Súpisné číslo stavby 2465
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 2481/57
Číslo listu vlastnictva 7255
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72797
Parcelné číslo pozemku 2481/57
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 20 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7255
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Ing. Karol Gornaľ
Sídlo Zupkova 17, Košice
Cena 6317 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1581337673_zapisnica_z_opk__garaz_zm.doc