Garáž v garážovom dome, Bratislava - mestská časť Nové Mesto , Bratislava - mestská časť Nové Mesto


nové

Správca ponuky

Správca: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
IČO: 00166266
Adresa správcu: Chlumeckeho 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 12
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Kučerová
gabriela.kucerova@skgeodesy.sk
tel.: 02 2081 6069

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Nové Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pionierska ul., Bratislava
Dátum zverejnenia ponuky: 12.03.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.05.2018

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 7 907,00 €

Poznámka k ponuke:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vyhlasuje v zmysle § 8a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov osobitné ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku štátu vedeného v KN na LV č. 5375, k. ú. Nové mesto, obec Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III. Jedná sa o predaj garáže č. 134 v suteréne garážového domu súpisné číslo 10520.
Predmetom osobitného ponukového konania nie je pozemok registra C-KN parc. číslo 11903/143 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, vedený v KN na LV č. 1999, k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava – Nové Mesto, okres Bratislava III v spoluvlastníctve SR v správe Úrad geodézie, kartografie a katastra SR o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3 k celku a Hlavného mesta Bratislava o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/3 k celku.
Správca si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie zrušiť.
Správca vylúči z osobitného ponukového konania cenové ponuky osôb blízkych, majetkovo a personálne prepojených s iným záujemcom, cenovú ponuku záujemcu, ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Cenové ponuky s uvedením ponúknutej ceny doručte v zalepenej obálke označenej heslom „NEOTVÁRAŤ – OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE – GARÁŽ“ poštou na adresu správcu majetku: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, odbor ekonomiky a správy majetku, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 alebo osobne do podateľne správcu majetku (do 14.00 hod.).
Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t. j. v termíne do 11.05.2018.


Nebytový priestor
 
Identifikačné čislo 66373
Číslo nebytového priestoru 2-134 v suteréne garážového domu
Podlahová plocha nebytového priestoru 15 m2
Poschodie 1. podzemné podlažie (suterén)
Číslo vchodu Pionierska
Súpisné číslo domu, v ktorom sa nebytový priestor nachádza 10520
Číslo listu vlastnictva 5375
Prevádzaný majetkový podiel na nebytovom priestore 1/1
Majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 1482/551304
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s s nebytovým priestorom postavený 11903/10, 11903/13-143

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu