Garáž v garážovom dome, Bratislava - mestská časť Nové Mesto , Bratislava - mestská časť Nové Mesto


Správca ponuky

Správca: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
IČO: 00166266
Adresa správcu: Chlumeckeho 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 820 12
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Kučerová
gabriela.kucerova@skgeodesy.sk
tel.: 02 2081 6069

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Nové Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pionierska ul., Bratislava
Dátum zverejnenia ponuky: 12.03.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.05.2018

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 7 907,00 €

Poznámka k ponuke:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vyhlasuje v zmysle § 8a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov osobitné ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku štátu vedeného v KN na LV č. 5375, k. ú. Nové mesto, obec Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III. Jedná sa o predaj garáže č. 134 v suteréne garážového domu súpisné číslo 10520.
Predmetom osobitného ponukového konania nie je pozemok registra C-KN parc. číslo 11903/143 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, vedený v KN na LV č. 1999, k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava – Nové Mesto, okres Bratislava III v spoluvlastníctve SR v správe Úrad geodézie, kartografie a katastra SR o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3 k celku a Hlavného mesta Bratislava o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/3 k celku.
Správca si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie zrušiť.
Správca vylúči z osobitného ponukového konania cenové ponuky osôb blízkych, majetkovo a personálne prepojených s iným záujemcom, cenovú ponuku záujemcu, ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Cenové ponuky s uvedením ponúknutej ceny doručte v zalepenej obálke označenej heslom „NEOTVÁRAŤ – OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE – GARÁŽ“ poštou na adresu správcu majetku: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, odbor ekonomiky a správy majetku, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 alebo osobne do podateľne správcu majetku (do 14.00 hod.).
Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t. j. v termíne do 11.05.2018.


Nebytový priestor
 
Identifikačné čislo 66373
Číslo nebytového priestoru 2-134 v suteréne garážového domu
Podlahová plocha nebytového priestoru 15 m2
Poschodie 1. podzemné podlažie (suterén)
Číslo vchodu Pionierska
Súpisné číslo domu, v ktorom sa nebytový priestor nachádza 10520
Číslo listu vlastnictva 5375
Prevádzaný majetkový podiel na nebytovom priestore 1/1
Majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 1482/551304
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s s nebytovým priestorom postavený 11903/10, 11903/13-143

Výherca ponuky

Meno Lukáš Mráz
Sídlo Sibírska 41, 831 02 Bratislava
Cena 10600 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1526987768_zapisnica.pdf