Garáže s pozemkom, Tonaľa - 3. kolo VEA, Tornaľa, Tornaľa, Tornaľa


Správca ponuky

Správca: Finančné riaditeľstvo SR
IČO: 42499500
Adresa správcu: Lazovná 63
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bocánová
maria.bocanova@financnasprava.sk
tel.: 421 905 824 323

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Revúca
Obec: Tornaľa
Katastrálne územie: Tornaľa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Škultétyho 12, Tornaľa
Dátum zverejnenia ponuky: 10.09.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 11.09.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.10.2020

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby na tel. čísle 0905 824 323 (Mgr. Mária Bocánová) alebo 02/49234309, alebo mailom na maria.bocanova@financnasprava.sk.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 700,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK41 8180 0000 0070 0043 7933
Primeraná cena: 7 835,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - Garáže Tornaľa, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava. Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať.

Záujemcovia o kúpu sú v lehote na predkladanie cenových ponúk povinní zložiť finančnú zábezpeku vo výške 700,00 eur na účet správcu vedený v Štátnej pokladnici: SK41 8180 0000 0070 0043 7933. S cenovou ponukou sú povinní doručiť aj úradne overené čestné vyhlásenie o zložení tejto zábezpeky, ktoré musí obsahovať aj číslo účtu, z ktorého záujemca zábezpeku poukazoval. Ak záujemca finančnú zábezpeku nezloží, jeho cenová ponuka bude vyradená. Za nezloženie finančnej zábezpeky sa považuje aj jej zloženie v nižšej ako požadovanej výške. Zložená finančná zábezpeka bude uchádzačovi, s ktorým bola uzatvorená kúpna zmluva, započítaná do kúpnej ceny.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Pri nakladaní s prijatou zábezpekou správca postupuje v súlade s § 8ab ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z.

Stavba
 
Identifikačné čislo 74565
Súpisné číslo stavby garáž súp. č. 510
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1057/5
Číslo listu vlastnictva 1420
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 74566
Súpisné číslo stavby garáž súp. č. 511
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1057/6
Číslo listu vlastnictva 1420
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 74567
Súpisné číslo stavby garáž súp. č. 512
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1057/7
Číslo listu vlastnictva 1420
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74568
Parcelné číslo pozemku 1057/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 23 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1420
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74569
Parcelné číslo pozemku 1057/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 20 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1420
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74570
Parcelné číslo pozemku 1057/7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 53 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1420
Prevádzaný majetkový podiel 1/1