kanalizácia a ČOV + pozemok , Pliešovce


nové

Správca ponuky

Správca: Centrum výcviku Lešť
IČO: 00 804 932
Adresa správcu: Lešť
Mesto: Lešť
PSČ: 962 63
Kontaktná osoba: Ing. Alica Vatrová
alica.vatrova@mil.sk
tel.: 0960 455 869, 0903 824 928

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Zvolen
Obec: Pliešovce
Katastrálne územie: Pliešovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pliešovce - Zábava
Dátum zverejnenia ponuky: 25.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 26.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.12.2021

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe telefonickej alebo e-mailovej požiadavky najneskôr do 8.12.2021 do 12.00 hod.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 880,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK25 8180 0000 0070 0016 7785
Zábezpeka variabilný symbol: 1-2021
Primeraná cena: 8 800,00 €

Poznámka k ponuke:
Heslo na označenie obálky: „kanalizácia a ČOV “
Všeobecná hodnota majetku: 8 800,- €
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke, označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu Centra výcviku Lešť (Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce) alebo osobne cestou podateľne na adrese Centrum výcviku Lešť, Lešť č. 174, Pliešovce v termíne najneskôr do 09.decembra 2021 do 12.00 hod. Cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76905
Parcelné číslo pozemku 13519
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1041 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3383
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo kanalizácia a ČOV

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu