KIOSK č.2, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


Správca ponuky

Správca: Národný ústav detských chorôb
IČO: 00607231
Adresa správcu: Limbová 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 833 40
Kontaktná osoba: Viera Gedrová Krajčová
viera.gedrova@dfnsp.sk
tel.: 02/59371670

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Limbová 1, 833 40 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu:
Národný ústav detských chorôb ako správca majetku štátu ponúka na prenájom nebytové obchodné priestory, a to KIOSK č. 2 v celkovej výmere 50,90 m2, ktorý pozostáva z nasledujúcich miestností :

- nebytový priestor: obchodné prevádzky vo výmere 39,15 m2,
- nebytový priestor: kancelária vo výmere 8,75 m2,
- nebytový priestor: ostatné priestory (balkón) vo výmere 3,00 m2,

nachádzajúci sa v budove NÚDCH, na prízemí bloku „B“ na Limbovej 1 v Bratislave, súpisné č. stavby 2643 postavenej na parcele č. 5435/2 zapísanej na LV č.2415, k. ú. Vinohrady, vedeného Okresným úradom Bratislava katastrálnym odborom.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 2 roky
Trhové nájomné: 95€ / 39,15 m2 / Rok
90€ / 8,75 m2 / Rok
30€ / 3,00 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.02.2018

Termín obhliadky: Informácie ohľadom priestorov, obhliadky na t. č. 02/59371517, p. Staneková.


Poznámka k ponuke:
Súčasťou ponuky záujemcu musí byť aj stručný opis jeho činnosti a tovaru, ktorý má záujem v nebytových priestoroch predávať.

Cenové ponuky záujemcov obsahujúce presné údaje záujemcu a ponúkanú cenu nájmu zasielajte písomne do 14 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky v zalepenej obálke tak, aby boli doručené buď osobne alebo poštou na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava, PODATEĽŇA, najneskôr do 12,30 hod. posledného dňa, s poznámkou „INZERÁT - nebytové priestory - KIOSK 2 – NEOTVÁRAŤ“. Na obálku prosíme uviesť aj e-mailovú adresu záujemcu za účelom doručenia pozvánky na otváranie obálok

Víťazným záujemcom sa stane ten, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu a splní všetky podmienky osobitného ponukového konania. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne určenú min. cenu nájmu, NÚDCH je povinný od ponuky odstúpiť, NÚDCH si zároveň vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť osobitné ponukové konanie.

Záujemca je svojou ponukou viazaný 6 mesiacov odo dňa jej doručenia do NÚDCH. Podaním ponuky sa víťazný záujemca zaväzuje, v prípade odstúpenia od ponuky pred uplynutím jej viazanosti, zaplatiť NÚDCH zmluvnú pokutu v sume trojmesačného ponúkaného nájmu.

Výherca ponuky

Meno Le Nom de la Rose spol. s r.o.
Sídlo Tolstého 5, 811 06 Bratoslava
Cena 8823 €
IČO 47492937
Stav úspešná
Protokol 1525683370_zapisnica_z_otvarania_obalok_14.03.18.pdf