Komunikácia v k.ú. Ľubica a v k.ú. Ľubické Kúpele, Ľubica


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Ivanová
alena.ivanova@mil.sk
tel.: 0960 515 753

Údaje o ponuke

Okres: Okres Kežmarok
Obec: Ľubica
Katastrálne územie: Ľubica, Ľubické Kúpele
Adresa ponúkaného majetku štátu: komunikácia bez adresy
Druh ponúkaného majetku štátu: líniová stavba – komunikácia o celkovej výmere 57 549 m2, nezapísaná na LV nachádzajúca sa mimo zastavaného územia obce Ľubica, okr. Kežmarok na pozemkoch reg. C – KN a to:
pozemok v k.ú. Ľubica
- par. č. 13992 o výmere 2 469 m², zastavaná plocha a nádvorie
Zapísaný na LV č. 4263 k.ú. Ľubica v prospech SR – Ministerstvo obrany v celosti
pozemky v k.ú. Ľubické Kúpele
- par. č. 139/1 o výmere 1 888 m², zastavaná plocha
- par. č. 139/3 o výmere 4 576 m², zastavaná plocha
- par. č. 139/5 o výmere 1 502 m², zastavaná plocha
- par. č. 139/7 o výmere 579 m², zastavaná plocha
- par. č. 139/8 o výmere 61 m², zastavaná plocha
- par. č. 139/9 o výmere 456 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/1 o výmere 866 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/3 o výmere 1 423 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/5 o výmere 221 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/6 o výmere 115 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/7 o výmere 46 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/8 o výmere 2 375 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/10 o výmere 63 m² , zastavaná plocha
- par. č. 142/11 o výmere 342 m² , zastavaná plocha
- par. č. 142/12 o výmere 2 272 m² , zastavaná plocha
- par. č. 142/14 o výmere 159 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/1 o výmere 2 263 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/3 o výmere 76 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/6 o výmere 12 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/7 o výmere 8 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/8 o výmere 37 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/9 o výmere 1 086 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/10 o výmere 8 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/12 o výmere 629 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/14 o výmere 60 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/15 o výmere 403 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/16 o výmere 67 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/17 o výmere 42 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/18 o výmere 934 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/21 o výmere 924 m² , zastavaná plocha
- par. č. 141/1 o výmere 2 282 m² , zastavaná plocha
- par. č. 141/4 o výmere 2 493 m² , zastavaná plocha
- par. č. 49 o výmere 2 378 m² , zastavaná plocha
- par. č. 51 o výmere 4 194 m² , zastavaná plocha
Zapísané na LV č. 334 k.ú. Ľubické Kúpele v prospech SR – Ministerstvo obrany v celosti
pozemky v k.ú. Ľubické Kúpele vo vlastníctve obce Ľubica
- par. č. 139/2 o výmere 26 m², zastavaná plocha
- par. č. 139/4 o výmere 878 m², zastavaná plocha
- par. č. 139/6 o výmere 4 967 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/2 o výmere 122 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/4 o výmere 2 497 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/9 o výmere 2 023 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/13 o výmere 715 m², zastavaná plocha
- par. č. 140/2 o výmere 1 563 m², zastavaná plocha
- par. č. 140/4 o výmere 178 m², zastavaná plocha
- par. č. 140/5 o výmere 1 576 m², zastavaná plocha
- par. č. 140/11 o výmere 1 076 m², zastavaná plocha
- par. č. 140/13 o výmere 3 867m², zastavaná plocha
- par. č. 140/19 o výmere 131 m², zastavaná plocha
- par. č. 140/20 o výmere 119 m², zastavaná plocha
- par. č. 141/2 o výmere 70 m², zastavaná plocha
- par. č. 141/3 o výmere 432 m², zastavaná plocha
Zapísané na LV č. 2 k.ú. Ľubické Kúpele v celkovej výmere 20 240 m².
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 2000€ / 57 549 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.03.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.03.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.03.2019

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe potvrdenej tel., resp. e-mail. požiadavky, uplatnenej najneskôr do 20.3.2019 do 12.00 hod.


Poznámka k ponuke:
Heslo na označenie obálky: "Komunikácia v k.ú Ľubica a k.ú. Ľubické Kúpele"
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v termíne najneskôr do 28. 03. 2019 alebo osobne cestou podateľne na adrese Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava, č. dverí 209, v termíne najneskôr do 28. 03. 2019 do 12.00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Náležitosti ponuky:
U fyzických osôb aj právnických osôb
• konkrétna špecifikácia majetku podľa oznámenia ponuky,
• ponúkaná cena v Eur/rok
• telefonický a emailový kontakt
• podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
• predpokladaný účel využitia predmetu nájmu
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena vyjadrená pevnou sumou. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami bude vylúčená, ostatné cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky Ministerstva obrany SR, v ním stanovenom termíne. Informácie budú záujemcom poskytnuté:
telefonicky: 0960 515 753 Mgr. Alena Ivanová
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu zrušiť, prípadne zrušené ponukové konanie opakovať.
Účasťou v tomto ponukovom konaní na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu, záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tohto ponukového konania na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...