Kryt UŽ 6A Gánovce, Gánovce


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: JUDr. Jarmila Červeňáková
jarmila.cervenakova@mil.sk
tel.: 0960 515701

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Poprad
Obec: Gánovce
Katastrálne územie: Gánovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: vojenský objekt bez adresy
Dátum zverejnenia ponuky: 05.12.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 06.12.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.01.2019

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe potvrdenej tel., resp. e-mail. požiadavky, uplatnenej najneskôr do 10.01.2019 do 12.00 hod.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 215,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 3857
Zábezpeka variabilný symbol: 1013110118
Primeraná cena: 2 150,00 €

Poznámka k ponuke:

Heslo na označenie obálky: "Úž Gánovce"
Podzemná stavba s pozemkom. Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 54/2018 , spracovanom Ing. Miroslavom Pomffym.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v termíne najneskôr do 23. januára 2019 alebo osobne cestou podateľne na adrese Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava, č. dverí 209, v termíne najneskôr do 23. januára 2019 do 12.00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Spôsob zloženia finančnej zábezpeky:
Ministerstvo obrany SR, ako správca predmetného majetku štátu od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet Ministerstva obrany SR vedený v Štátnej pokladnici najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. (č. účtu IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 3857, názov príjemcu: MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, účel platby: uviesť variabilný symbol pre jednotlivé predmety ponuky).
Zložením finančnej zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s použitím finančnej zábezpeky na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim.
So zloženou finančnou zábezpekou je Ministerstvo obrany SR povinné naložiť v súlade s § 8a ods. 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Informácie o spôsobe zloženia finančnej zábezpeky pri cezhraničných platbách budú záujemcom poskytnuté na dole uvedenej mailovej adrese.
Ministerstvo obrany SR je povinné vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
• ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
• ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote, stanovenej v tejto ponuke osobitných ponukových konaní alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
• ktorý v lehote stanovenej v tejto ponuke osobitných ponukových konaní riadne nezložil zábezpeku.
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky správcu, v ním stanovenom termíne. Pre urýchlenie konania odporúčame uviesť aj mailový alebo telefonický kontakt.
Ministerstvo obrany SR nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Obhliadku objektov je možné zabezpečiť aj mimo uvedených termínov, ale len po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Ministerstvo obrany SR si v súlade s § 8a ods. 5 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie zrušiť.
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Ministerstvo obrany SR je povinné podľa § 8d ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhodnotenie osobitného ponukového konania vrátane identifikačných údajov všetkých záujemcov a ich cenových ponúk zverejniť v registri ponúkaného majetku na www.ropk.sk.
Účasťou v tomto osobitnom ponukovom konaní záujemca vyslovuje svoj súhlas s tu uverejnenými podmienkami osobitného ponukového konania.

Stavba
 
Identifikačné čislo 68686
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1661
Číslo listu vlastnictva 1062
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo drenáž, spevnená plocha
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68687
Parcelné číslo pozemku 1661
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1062
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68688
Parcelné číslo pozemku 1662
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 258 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1062
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Ing. Karol Gornaľ
Sídlo Košice
Cena 4085,00 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1549292192_zapisnica_opk_uz_ganovce__23.1._2019.docx