Lažteky - Zábava ČOV + pozemky (3.kolo), Pliešovce


nové

Správca ponuky

Správca: Centrum výcviku Lešť
IČO: 00 804 932
Adresa správcu: Lešť
Mesto: Lešť
PSČ: 962 63
Kontaktná osoba: Ing. Alica Vatrová
alica.vatrova@mil.sk
tel.: 0960 455 869

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Zvolen
Obec: Pliešovce
Katastrálne územie: Pliešovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pliešovce, časť Zábava
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.04.2018

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe telefonickej alebo e-mailovej požiadavky najneskôr do 10.04.2018 do 12.00 hod.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 2 016,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK25 8180 0000 0070 0016 7785
Zábezpeka variabilný symbol: 12042018
Primeraná cena: 20 160,00 €

Poznámka k ponuke:
Heslo na označenie obálky: „Lažteky - ČOV “
3.kolo - Všeobecná hodnota majetku: 28 800,00 € znížená o 30%.
Spôsob zloženia finančnej zábezpeky:
Centrum výcviku Lešť, ako správca predmetného majetku štátu od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet Centra výcviku Lešť vedený v Štátnej pokladnici najneskôr do 12. apríla 2018 (č. účtu IBAN: SK25 8180 0000 0070 0016 7785, účel platby: uviesť variabilný symbol).
Zložením finančnej zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s použitím finančnej zábezpeky na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim.
So zloženou finančnou zábezpekou je Centrum výcviku Lešť povinné naložiť v súlade s § 8ab ods. 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Informácie o spôsobe zloženia finančnej zábezpeky pri cezhraničných platbách budú záujemcom poskytnuté na uvedených mailových adresách.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke, označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu Centra výcviku Lešť (Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce) alebo osobne cestou podateľne na adrese Centrum výcviku Lešť, Lešť č. 174, Pliešovce v termíne najneskôr do 12. apríla 2018 do 12.00 hod. Cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v €, prehlásenie o registrácii v registri partnerov verejného sektora *(viď poznámka nižšie) a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v €, prehlásenie o registrácii v registri partnerov verejného sektora *(viď poznámka nižšie) a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
* Poznámka:
Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad limit, určený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa § 8g zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, jednorázovým nadobúdateľom majetku štátu, ktorého všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000 €, okrem subjektov verejnej správy môžu byť iba fyzické alebo právnické osoby, zapísané v registri partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR na www.justice.gov.sk .
Centrum výcviku Lešť je povinné vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
• ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
• ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote, stanovenej v tomto vyhlásení elektronickej aukcie alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
• ktorý v lehote stanovenej v tomto vyhlásení elektronickej aukcie riadne nezložil zábezpeku,
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky Centra výcviku Lešť, v ním stanovenom termíne.
Centrum výcviku Lešť nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na Centrum výcviku Lešť, v stanovenej lehote zložili finančnú zábezpeku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie. Technické nároky na účasť v elektronickej aukcii:
Váš počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:
• Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads )
• Mozilla Firefox (https://www.mozilla.org/sk/firefox/new/)
• Google Chrome (https://www.google.com/intl/sk/chrome/browser/desktop/index.html)
V prehliadači je nutné mať zapnuté cookies. Návod, ako cookies vo webovom prehliadači povoliť, a základné informácie o elektronických aukciách v prostredí proe.biz a test Vášho webového prehliadača nájdete na http://proebiz.com/podpora, resp. http://mosr.proe.biz.
Obhliadku objektov je možné zabezpečiť aj mimo uvedeného termínu, ale len po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Centrum výcviku Lešť je oprávnené cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola predložená za podmienok určených v oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie zverejneného v registri ponúkaného majetku na www.ropk.sk .
Centrum výcviku Lešť v súlade s § 8aa ods. 5 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších prepisov si vyhradzuje právo elektronickú aukciu zrušiť, prípadne zrušenú elektronickú aukciu opakovať.
Účasťou v tejto elektronickej aukcii záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tejto elektronickej aukcie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 66375
Parcelné číslo pozemku 13519
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1041 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3383
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo kanalizácia, ČOV - septik
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66376
Parcelné číslo pozemku 13525
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 5597 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3383
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66377
Parcelné číslo pozemku 13526
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 4128 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3383
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu