Lažteky - Zábava ČOV + pozemky (3.kolo), Pliešovce


Správca ponuky

Správca: Centrum výcviku Lešť
IČO: 00 804 932
Adresa správcu: Lešť
Mesto: Lešť
PSČ: 962 63
Kontaktná osoba: Ing. Alica Vatrová
alica.vatrova@mil.sk
tel.: 0960 455 869

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Zvolen
Obec: Pliešovce
Katastrálne územie: Pliešovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pliešovce, časť Zábava
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.04.2018

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe telefonickej alebo e-mailovej požiadavky najneskôr do 10.04.2018 do 12.00 hod.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 2 016,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK25 8180 0000 0070 0016 7785
Zábezpeka variabilný symbol: 12042018
Primeraná cena: 20 160,00 €

Poznámka k ponuke:
Heslo na označenie obálky: „Lažteky - ČOV “
3.kolo - Všeobecná hodnota majetku: 28 800,00 € znížená o 30%.
Spôsob zloženia finančnej zábezpeky:
Centrum výcviku Lešť, ako správca predmetného majetku štátu od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet Centra výcviku Lešť vedený v Štátnej pokladnici najneskôr do 12. apríla 2018 (č. účtu IBAN: SK25 8180 0000 0070 0016 7785, účel platby: uviesť variabilný symbol).
Zložením finančnej zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s použitím finančnej zábezpeky na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim.
So zloženou finančnou zábezpekou je Centrum výcviku Lešť povinné naložiť v súlade s § 8ab ods. 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Informácie o spôsobe zloženia finančnej zábezpeky pri cezhraničných platbách budú záujemcom poskytnuté na uvedených mailových adresách.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke, označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu Centra výcviku Lešť (Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce) alebo osobne cestou podateľne na adrese Centrum výcviku Lešť, Lešť č. 174, Pliešovce v termíne najneskôr do 12. apríla 2018 do 12.00 hod. Cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v €, prehlásenie o registrácii v registri partnerov verejného sektora *(viď poznámka nižšie) a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v €, prehlásenie o registrácii v registri partnerov verejného sektora *(viď poznámka nižšie) a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
* Poznámka:
Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad limit, určený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa § 8g zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, jednorázovým nadobúdateľom majetku štátu, ktorého všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000 €, okrem subjektov verejnej správy môžu byť iba fyzické alebo právnické osoby, zapísané v registri partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR na www.justice.gov.sk .
Centrum výcviku Lešť je povinné vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
• ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
• ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote, stanovenej v tomto vyhlásení elektronickej aukcie alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
• ktorý v lehote stanovenej v tomto vyhlásení elektronickej aukcie riadne nezložil zábezpeku,
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky Centra výcviku Lešť, v ním stanovenom termíne.
Centrum výcviku Lešť nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na Centrum výcviku Lešť, v stanovenej lehote zložili finančnú zábezpeku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie. Technické nároky na účasť v elektronickej aukcii:
Váš počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:
• Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads )
• Mozilla Firefox (https://www.mozilla.org/sk/firefox/new/)
• Google Chrome (https://www.google.com/intl/sk/chrome/browser/desktop/index.html)
V prehliadači je nutné mať zapnuté cookies. Návod, ako cookies vo webovom prehliadači povoliť, a základné informácie o elektronických aukciách v prostredí proe.biz a test Vášho webového prehliadača nájdete na http://proebiz.com/podpora, resp. http://mosr.proe.biz.
Obhliadku objektov je možné zabezpečiť aj mimo uvedeného termínu, ale len po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Centrum výcviku Lešť je oprávnené cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola predložená za podmienok určených v oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie zverejneného v registri ponúkaného majetku na www.ropk.sk .
Centrum výcviku Lešť v súlade s § 8aa ods. 5 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších prepisov si vyhradzuje právo elektronickú aukciu zrušiť, prípadne zrušenú elektronickú aukciu opakovať.
Účasťou v tejto elektronickej aukcii záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tejto elektronickej aukcie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 66375
Parcelné číslo pozemku 13519
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1041 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3383
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo kanalizácia, ČOV - septik
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66376
Parcelné číslo pozemku 13525
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 5597 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3383
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66377
Parcelné číslo pozemku 13526
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 4128 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3383
Prevádzaný majetkový podiel 1/1