Ľudový dom s pozemkami v k.ú. Strekov, Strekov


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kovalčík
Katarina.Kovalcik@minv.sk
tel.: 037/6549205

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Nové Zámky
Obec: Strekov
Katastrálne územie: Strekov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Strekov č. 54
Dátum zverejnenia ponuky: 12.09.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.09.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.10.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 3 614,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK ľudový dom s pozemkami STREKOV - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v termíne najneskôr do10.10.2017 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia,ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Stavba
 
Identifikačné čislo 64698
Súpisné číslo stavby 54
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 75/1,75/2
Číslo listu vlastnictva 539
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo stavba - ľudový dom s.č. 54 je vyhlásený za kultúrnu pamiatku
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64699
Parcelné číslo pozemku 75/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 72 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 539
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64700
Parcelné číslo pozemku 75/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 108 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 539
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64701
Parcelné číslo pozemku 75/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 952 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 539
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav úspešný predaj
Protokol 1507714171_zapis_z_opk_11.10.2017.docx