Mauzóleum Dolná Krupá - národná kultúrna pamiatka - VEA 3. kolo , Dolná Krupá


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: JUDr. Alena Foltýnová
alena.foltynova@minv.sk
tel.: 0335564316

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Trnava
Obec: Dolná Krupá
Katastrálne územie: Dolná Krupá
Adresa ponúkaného majetku štátu: centrum obce - za kostolom sv. Ondreja v parku
Dátum zverejnenia ponuky: 11.08.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 12.08.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.09.2020

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 6 006,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK
Zábezpeka variabilný symbol: 2020000577
Primeraná cena: 60 060,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu - 3. kolo na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe: národná kultúrna pamiatka, mauzóleum - kaplnka v k. ú. Dolná Krupá, LV č. 1469 na parc.č. 148/1, na správu ktorej sa vzťahuje zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom " VEA 3. KOLO, Mauzóleum Dolná Krupá – NEOTVÁRAŤ " poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 09.09.2020. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb: 1) meno a priezvisko, 2) trvalé bydlisko, 3) telefónny kontakt, 4) e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, 5) špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, v časti vyhlásenie elektronickej aukcie, 6) účel využitia, 7) ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a 8) podpis záujemcu.
U právnických osôb: 1) názov, 2) sídlo, 3) IČO, 4) telefónny kontakt, 5) e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, 6) meno a priezvisko zodpovednej osoby zabezpečujúcej komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, 7) špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, v časti vyhlásenie elektronickej aukcie, 8) účel využitia, 9) ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, 10) podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 6006,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 0074, VS: 2020000577 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk, t. j. do 09.09.2020.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.
Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú akciu . Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.
Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1.fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie ( 2. fáza elektronickej aukcie) .
Podľa § 8ab ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu správca vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie všetkých záujemcov, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky (doručili svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote na adresu správcu, vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom), na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú záujemcom zaslané prostredníctvom e-mailu a budú obsahovať všetky potrebné informácie v súlade s § 8ab ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, t. j. informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických parametroch potrebných na pripojenie do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom podmienok predkladania cenových ponúk, priebehu a trvania elektronickej aukcie. Východiskovou cenou elektronickej aukcie je najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ceny ponúkaná v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie. Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú akciu a odstúpiť od ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 74384
Súpisné číslo stavby Bez
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 148/1
Číslo listu vlastnictva 1469
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74385
Parcelné číslo pozemku 148/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 98 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1469
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav zrušené
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1596787442_zapisnica_z__vea__dolna_krupa__2.kolo.doc