Miestnosti v budove Okresného úradu Snina, ul. Partizánska č. 1, Snina


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Igor Frič
fricigor@gmail.com
tel.: 0961805496

Údaje o ponuke

Okres: Okres Snina
Obec: Snina
Katastrálne územie: Snina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Partizánska 1, 069 01 Snina
Druh ponúkaného majetku štátu: Miestnosti:
- č. 052 o výmere 2,18 m²,
- č. 052.1 o výmere 3,86 m²,
- č. 052.2 o výmere 12,18 m²,
- č. 053 o výmere 19,20 m²,
nachádzajúce na prízemí polyfunkčnej budovy s. č. 1057 na ulici Partizánska č. 1, 069 01 Snina, postavenej na pozemku reg. C-KN parc. č. 450/1 evidovaného ako zastavaná plocha a nádvorie. Táto budova je zapísaná na liste vlastníctva č. 6339 v k. ú. Snina, okres Snina, obec Snina.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 54€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 12.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.10.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného (rovnakou alebo vyššou ako v ponuke) doručte v uzavretej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - nájom, prízemie, OÚ Snina“ v lehote na doručenie ponúk do 15:00 (posledného dňa lehoty) osobne alebo poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. V uvedenej lehote je potrebné cenovú ponuku doručiť, nie iba odoslať. Výška trhového nájomného je minimálne 54 €/m²/rok a je uvedená bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...